Ansvar

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Riktlinjer för skolans tillsynsansvar

Styrdokument kategorisering: 
Riktlinjer

Tillsynsansvar förskola

Med tillsynsansvar menas ansvar för barnet.
Syftet med tillsynsansvaret är att barnet inte ska skadas på grund av olycka, inte kränkas och inte heller utsätta sig själv eller andra för skada.

Förskolechefen har det övergripande ansvaret och ska se till att personalen vet vad som gäller i ansvarsfrågor.

Tillsynsansvar skola

Med tillsynsansvar menas ansvar för elev eller ungdom.
Syftet med tillsynsansvar är att skolan ska förebygga så att eleven inte skadas på grund av olycka, inte kränks och heller inte utsätter sig själv eller andra för skada.

Tillsynsansvaret är kopplat till barn/ungdomars ålder och avtar med stigande ålder. Det gäller för barn och ungdom upp till 18 års ålder.

Andra språk/Other Languages