Sök

Blankettarkiv

Här finner du många av de blanketter som kan behövas för att få vissa tjänster utförda av Markaryds kommun. Här finns även anmälningsblanketter för olika tjänster.

Om du vill ha blanketterna indelade per kategori istället för i nummerordning klicka på länkarna nedan:
Klicka här för att se blanketter för Kultur/Fritid/Turism
Klicka här för att se blanketter för Skola/Barnomsorg
Klicka här för att se blanketter för Miljö/Boende
Klicka här för att se blanketter för Näringslivet
Klicka här för att se blanketter för Vård/Stöd

(8) | A (33) | B (1) | C (1) | E (2) | F (2) | K (1) | L (1) | M (3) | P (1) | R (1) | T (4) | U (1)

Ansökan om förlängd hämtningsintervall av slam från slamavskiljare

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Denna blankett används om du vill ändra intervallet för hämtning av slam från slamavskiljare

Entreprenörsrapport – för utförd avloppsanläggning

(Miljö och byggnadskontoret)

Till entreprenörsrapporten ska bifogas bilder alternativt sprängskiss som visar 

uppbyggnaden av bädden. 

 

Ansökan om färdtjänst

(Socialförvaltningen)

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du vill ha serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap och oavsett om det gäller en restaurang eller cateringverksamhet.  

Medgivande till betalning via Autogiro

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Använd denna blanketten för att anmäla betalning via autogiro för dina avgifter till kommunen.

Ansökan om bygglov

(Miljö och byggnadskontoret)
Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, rivningsanmälan, marklov mm på svenska och engelska

Ansökan om djurhållning inom deljplanelagt område, 830005

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan hygienisk behandling, 816004

(Miljö och byggnadskontoret)

Riksfärdtjänstansökan

(Socialförvaltningen)

Riksfärdtjänst kan du söka om du har en funktionsnedsättning och inte kan resa ensam med allmänna kommunikationer.

Matdistributionsansökan

(Socialförvaltningen)

Med denna blankett kan du ansöka om matdistribution

Trygghetslarmsansökan

(Socialförvaltningen)

Med denna blankett kan du ansöka om trygghetslarm

Uppgifter för beräkning av avgift för service/omvårdnad

(Socialförvaltningen)

Denna blankett använder du vid eventuell förändring av din inkomst

Ansökan inackoderingsbidrag

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Inackorderingsbidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov av
inackordering beviljas elever i kommunal gymnasieskola/kommunal vuxenutbildning till och
med vårterminen det år eleven fyller 20 år. (SL 5 33§)

Ansökan resebidrag

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Resebidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov beviljas elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du vill ha tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Ajourhållning av lägenhetsregistret, 330600

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

Anmälan Kontrollansvarig, 337001

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL

Ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder, 330063 http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/8108&formName=p330063k1&formId=10976&customerName=0433720000&customerId=1901&packetName=Byggverksamhet+m+m&packetId=3482

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder enligt NPBL

Ansökan om förhandsbesked, 331012 http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/8114&formName=p331012k1&formId=10982&customerName=0433720000&customerId=1901&packetName=Byggverksamhet+m+m&packetId=3482

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning, 330089 http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/8094&formName=p330089k1&formId=10962&customerName=0433720000&customerId=1901&packetName=Byggverksamhet+m+m&packetId=3482

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning

Ansökan om strandskyddsdispens 330402

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan planbesked 330212

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blankett för Ansökan planbesked enligt NPBL

Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta, 330303

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

Du hittar blanketten här

Anmälan om uppläggning av avfall, 815204

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk, 820006

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan - registrering av livsmedelsanläggning

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola

(Miljö och byggnadskontoret)

Teknisk beskrivning - översiktlig (bilaga till ansökan om lov), 330139

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för teknisk beskrivning - översiktlig (bilaga till ansökan om lov)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan, 331038

(Miljö och byggnadskontoret)

Bilaga till anmälan, teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning, VA-installation, 330154

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för teknisk beskrivning, VA-installation

Anmälan Miljöfarlig verksamhet

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan om kryddning av snaps

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Blanketten används när du har serveringstillstånd enligt Alkohollagen och själv vill krydda snapsen som serveras.

Anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet med serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du som har cateringverksamhet ansöker om serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Lokalen ska godkännas av kommunen.

Anmälan om provsmakning enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Blanketten används när du vill ha serveringstillstånd för provsmakning enligt Alkohollagen. 

Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blanketten används som bilaga till ansökan om serveringstillstånd enligt Alkohollagen.

Anmälan om serveringsansvariga personer enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan om serveringsansvariga personer används vid ansökan om nytt serveringstillstånd samt vid ändring av servereringsansvarig.

Finansieringsplan enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blanketten används i ärenden som gäller nytt företag/ny företagare eller vid ansökan om serveringstillstånd.

Anmälan om försäljning av klass 2, folköl

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Anmälan ska göras senast när försäljningen startar. 

Anmälan om försäljning av tobak

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan om försäljning av tobak enligt Tobakslagen ska göras senast när försäljningen startar.

Föreningsbidrag för föreningar verksamma inom socialnämndens område

(Socialförvaltningen)

Blanketten används av pensionärs- och handikappföreningar samt föreningar inom individ- och familjeomsorgens område som söker verksamhetsbidrag från socialnämnden. Till exempel kvinnojour och brottsofferjour.
Ansökan görs en gång om året senast den 30 april.

Parkeringstillstånd

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Ansökan om Bostadsanpassningsbidrag

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Egenvård inom skola

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Medicinering som egenvård inom skola

Cistern för brandfarlig vätska tas ur bruk (Skrotintyg) NY

(Miljö och byggnadskontoret)

 

Anmälan sanering av förorenad byggnad

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, 815014

(Miljö och byggnadskontoret)

Ansökan/Anmälan - avloppsanordning

(Miljö och byggnadskontoret)

Entreprenörsrapport - Infiltration, 819117

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan - installation av värmepump, 826045

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan vattentäkt, 826052

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan - registrering av livsmedelsanläggning, 812128

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan misstänkt matförgiftning, 812805

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet, 812201

(Miljö och byggnadskontoret)

Underlag riskklassificering, 812300

(Miljö och byggnadskontoret)

Gäller fr o m 1/1 2012

Aktuella personuppgifter

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

 

Anmälan lantbruksföretag 100-200 djurenheter

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan lantbruksföretag 100-200 djurenheter
Enligt 2 kap. 1 §, 9 kap. 6-8 §§ miljöbalken

Kostintyg

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Kostintyg att lämnas av vårdnadshavare till skolhälsovård/kök vid behov av specialkost till barn/elev.

Ledighetsansökan för elev

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

 

GTranslate