Sök

Blankettarkiv

Här finner du många av de blanketter som kan behövas för att få vissa tjänster utförda av Markaryds kommun. Här finns även anmälningsblanketter för olika tjänster.

Om du vill ha blanketterna indelade per kategori istället för i nummerordning klicka på länkarna nedan:
Klicka här för att se blanketter för Kultur/Fritid/Turism
Klicka här för att se blanketter för Skola/Barnomsorg
Klicka här för att se blanketter för Miljö/Boende
Klicka här för att se blanketter för Näringslivet
Klicka här för att se blanketter för Vård/Stöd

(8) | A (33) | B (1) | C (1) | E (2) | F (2) | K (1) | L (1) | M (3) | P (1) | R (1) | T (4) | U (1)

Ansökan om förlängd hämtningsintervall av slam från slamavskiljare

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Denna blankett används om du vill ändra intervallet för hämtning av slam från slamavskiljare

Ansökan om färdtjänst

(Socialförvaltningen)

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du vill ha serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap och oavsett om det gäller en restaurang eller cateringverksamhet.  

Ansökan om djurhållning inom deljplanelagt område, 830005

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan hygienisk behandling, 816004

(Miljö och byggnadskontoret)

Ansökan inackoderingsbidrag

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Inackorderingsbidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov av
inackordering beviljas elever i kommunal gymnasieskola/kommunal vuxenutbildning till och
med vårterminen det år eleven fyller 20 år. (SL 5 33§)

Ansökan resebidrag

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

Resebidraget är ett komplement till det statliga studiestödet och kan vid behov beviljas elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du vill ha tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten eller slutet sällskap.

Ajourhållning av lägenhetsregistret, 330600

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

Anmälan Kontrollansvarig, 337001

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL

Ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder, 330063 http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/8108&formName=p330063k1&formId=10976&customerName=0433720000&customerId=1901&packetName=Byggverksamhet+m+m&packetId=3482

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder enligt NPBL

Ansökan om förhandsbesked, 331012 http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/8114&formName=p331012k1&formId=10982&customerName=0433720000&customerId=1901&packetName=Byggverksamhet+m+m&packetId=3482

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning, 330089 http://blankettportalen.siriusit.se/formretriever/formRetriever?formUri=formportal/8094&formName=p330089k1&formId=10962&customerName=0433720000&customerId=1901&packetName=Byggverksamhet+m+m&packetId=3482

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ansökan om lov, Skylt/Ljusanordning

Ansökan om strandskyddsdispens 330402

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan planbesked 330212

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blankett för Ansökan planbesked enligt NPBL

Anmälan om uppläggning av avfall, 815204

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan om krossnings- eller sorteringsverk, 820006

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan - registrering av livsmedelsanläggning

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan om drift förskola, fritidshem och skola

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan Miljöfarlig verksamhet

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan om kryddning av snaps

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Blanketten används när du har serveringstillstånd enligt Alkohollagen och själv vill krydda snapsen som serveras.

Anmälan om serveringslokal vid cateringverksamhet med serveringstillstånd enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Ansökan används när du som har cateringverksamhet ansöker om serveringstillstånd enligt Alkohollagen. Lokalen ska godkännas av kommunen.

Anmälan om provsmakning enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Blanketten används när du vill ha serveringstillstånd för provsmakning enligt Alkohollagen. 

Anmälan om serveringsansvariga personer enligt Alkohollagen

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan om serveringsansvariga personer används vid ansökan om nytt serveringstillstånd samt vid ändring av servereringsansvarig.

Anmälan om försäljning av klass 2, folköl

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Anmälan ska göras senast när försäljningen startar. 

Anmälan om försäljning av tobak

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan om försäljning av tobak enligt Tobakslagen ska göras senast när försäljningen startar.

Anmälan sanering av förorenad byggnad

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan/ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, 815014

(Miljö och byggnadskontoret)

Ansökan/Anmälan - avloppsanordning

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet, 812201

(Miljö och byggnadskontoret)

Aktuella personuppgifter

(Utbildnings och Kulturförvaltningen)

 

Anmälan lantbruksföretag 100-200 djurenheter

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan lantbruksföretag 100-200 djurenheter
Enligt 2 kap. 1 §, 9 kap. 6-8 §§ miljöbalken

GTranslate