Sök

Blankettarkiv

miljö

Ansökan om förlängd hämtningsintervall av slam från slamavskiljare

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Denna blankett används om du vill ändra intervallet för hämtning av slam från slamavskiljare

Ansökan om bygglov

(Miljö och byggnadskontoret)
Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, rivningsanmälan, marklov mm på svenska och engelska

Anmälan Miljöfarlig verksamhet

(Miljö och byggnadskontoret)

Ansökan/Anmälan - avloppsanordning

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan sanering av förorenad byggnad

(Miljö och byggnadskontoret)

Ansökan om strandskyddsdispens 330402

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan planbesked 330212

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Blankett för Ansökan planbesked enligt NPBL

Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta, 330303

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Beställning nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

Du hittar blanketten här

Anmälan vattentäkt, 826052

(Miljö och byggnadskontoret)

Teknisk beskrivning - översiktlig (bilaga till ansökan om lov), 330139

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för teknisk beskrivning - översiktlig (bilaga till ansökan om lov)

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan, 331038

(Miljö och byggnadskontoret)

Bilaga till anmälan, teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning, VA-installation, 330154

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för teknisk beskrivning, VA-installation

Anmälan hygienisk behandling, 816004

(Miljö och byggnadskontoret)

Entreprenörsrapport - Infiltration, 819117

(Miljö och byggnadskontoret)

Anmälan Kontrollansvarig, 337001

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Anmälan Kontrollansvarig enligt NPBL

Anmälan om uppläggning av avfall, 815204

(Miljö och byggnadskontoret)

Parkeringstillstånd

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Ansökan om Bostadsanpassningsbidrag

(Kommunstyrelsens förvaltning)

Anmälan misstänkt matförgiftning, 812805

(Miljö och byggnadskontoret)

Underlag riskklassificering, 812300

(Miljö och byggnadskontoret)

Gäller fr o m 1/1 2012

miljö
näringsliv

Entreprenörsrapport – för utförd avloppsanläggning

(Miljö och byggnadskontoret)

Till entreprenörsrapporten ska bifogas bilder alternativt sprängskiss som visar 

uppbyggnaden av bädden. 

 

Medgivande till betalning via Autogiro

(Kommunstyrelsens förvaltning)

 Använd denna blanketten för att anmäla betalning via autogiro för dina avgifter till kommunen.

Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

Ajourhållning av lägenhetsregistret, 330600

(Miljö och byggnadskontoret)

Blankett för Ajourhållning av lägenhetsregistret, flerbostadshus inkl specialbostäder

GTranslate