Detaljplaner

Samhällsplanering består av långa processer som tar avstamp i allmänhetens intressen som representeras av politiken och staten genom dess olika myndigheter. Dessa intressen och hur kommunen planerar för att möta dem formuleras sedan i flera steg, dvs. kärnan av samhällsplanering. Vissa frågor besvaras tidigt i processen tex. strategiska frågor som samhällsbehov, lokalisering m.m. och vissa frågor besvaras senare i processen tex. bygglovsfrågor som fasadutformning, placering av byggnad m.m.

 
  
Översiktsplan
Första steget består av att politikens visioner konkretiseras genom en så kallad Översiktsplan, vilket konkretiserar visionerna i text, övergripande kartor och riktlinjer. Läs mer om kommunens Översiktsplan i menyn till vänster.
 
 
Strategiska frågor
Vid behov hanteras Översiktsplanen specifika ämnen, tex. kulturmiljö, lokalbehov, trafiknät osv.  ytterligare i strategiskt form. Detta resulterar i olika strategiska dokument som ibland kallas program, tex. bredbandsstrategin och vindkraft policyn, och ibland i så kallade fördjupade översiktsplaner, tex. grönstrukturplaner, övergripande gång- och cykelnätsplaner m.m. Kommunens olika strategiska dokument går att hitta på hemsidan under respektive ämne.
 
 
Detaljplan
För att säkerställa markanvändningens förutsägbarhet för allmänheten, privata aktörer och myndigheter så planläggs mark genom en detaljplan. Detaljplanen är ett juridiskt dokument som bestämmer övergripande markanvändning och planlägger ett ramverk av bestämmelser som ser till att planens markanvändning kan nyttjas på ett bra sätt, tex. förhindrar överexploatering vilket kan ändra områdets karaktär, säkerställer att bullernormer kan nås och att man uppnår miljömålet God bebyggd miljö, dvs. att marken nyttjas för bäst lämpad markanvändning.
I menyn till vänster hittar du pågående detaljplaner i olika skeden.
Kontakta Miljö- och byggenheten för information om våra befintliga detaljplaner.
 
 
 
Bygglov
Sist så prövas eventuell byggnation i ett bygglovsskede. Bygglovet utgår från detaljplanens bestämmelser om vad och hur mycket yta som får bebyggas men har även egna krav som måste uppfyllas tex. inomhus buller, tillgänglighetsfrågor, ventilation m.m. Läs mer om bygglov i menyn till vänster.
 
 
Har du fler frågor och funderingar?
Läs mer på Boverkets hemsida!

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-05-23
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-04-12