Kommunrevisionen

Revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna revisionsfirman KPMG. 

Kommunallagen säger att revisorerna årligen ska granska den kommunala verksamheten enligt god revisionssed. Revisorerna ska pröva:

- om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

- om räkenskaperna är rättvisande.

- om den kontroll som görs av nämnderna är tillräcklig.

Ordförande i kommunrevisionen är Martin Lindholm (S)
Vice ordförande är Lars Henningsson (Kd)