Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, kommunens ”regering"

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och håller uppsikt över de andra nämndernas verksamhet. Genom sin ledande och samordnande roll kan kommunstyrelsen sägas vara något av en kommunal regering. Ansvaret för att bereda fullmäktiges ärenden ger kommunstyrelsen möjlighet att avgöra den tidsmässiga prioriteringen av ett ärende. Styrelsen kan också få avgöra i vilken ordning fullmäktiges beslutade projekt ska genomföras.

Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen, t.ex. för att ta fram ett förslag till budget, samt för kommunövergripande utvecklingsfrågor.

Kommunstyrelsen kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter, även om den har till uppgift att hålla uppsikt över nämndernas verksamheter.

I Markaryds kommun är kommunstyrelsen dessutom facknämnd. Detta innebär att kommunstyrelsen själv handhar bl a näringslivsfrågor, personalfrågor, kommunens vägar, renhållning, vatten och avlopp, fastigheter samt räddningstjänsten.

Kommunstyrelses uppdrag och befogenheter kan du se i reglementet för kommunstyrelsen.

 

Kommunstyrelsens ordförande är Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens vice ordförande är Joakim Pohlman (S)
Andre vice ordförande är Sven Jansson (C)

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Kommunchef
Svante Melander
0433-72001


Kanslichef
Margareta Larsson
0433-72100
Sida skapad 2010-09-08
av Christina Carlsson
Senast uppdaterad 2018-01-18