Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Markaryds kommun. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är, att ge inflytande i frågor som gäller funktionshindrade, att kunna initiera nya handikappfrågor i kommunens nämnder, att vara remissorgan i de frågor som berör de funktionshindrade och som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om, att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Rådet för funktionshinderfrågor består av sammanlagt nio ledamöter. Ledamöterna utgörs av representanter från från kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden och representanter från handikapporganisationerna. Med handikapporganisationer menas i det här sammanhanget statsbidragsberättigade handikappförbund.

Rådets ordförande är Bengt Germundsson (KD)

Minnesanteckningar från rådets sammanträden finner du i högerspalen på denna sida.

Vinterväghållning snöröjning/halkbekämpning

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonKommunalråd
Bengt Germundsson
0433-72010 eller 070-2090485

 Verksamhetschef
Eva Laub
0433-72051
Sida skapad 2010-09-15
av Ola Eknor
Senast uppdaterad 2017-11-29