KS 10 april

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2018-04-10:

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 10 april:

1. Att anmäla Årsredovisning 2017 med tillhörande handlingar till kommunfullmäktige.

Under 2017 ökade kommunens invånarantal med 179 personer och uppgick vid årsskiftet till 10 170 personer. Detta är femte året i rad som invånarantalet ökar. Under 2017 föddes det 108 barn i kommunen, vilket är sex färre än 2016.

Årets resultat uppgår till 8 672 tkr efter avsättningen med 11 299 tkr till sluttäckningen. Det bör noteras att denna avsättning till fullo belastar kommunstyrelsens resultat för 2017, vilket förklarar kommunstyrelsens negativa resultat om -8 084 tkr. Socialnämnden uppvisar ett överskott om 6 718 tkr, medan utbildnings- och kulturnämnden uppvisar ett underskott om -2 562 tkr. Kommunfullmäktiges anslag uppvisar ett överskott om 7 073 tkr. Den buffert om 4 000 tkr som ställts till Centrala ledningsgruppens förfogande har inte behövt användas under 2017.

Nettokostnaderna för kommunens verksamheter finansierades under 2017 till fullo av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Förvaltningen av kommunens pensionskapital har under 2017 fortsatt att utvecklas positivt. Marknadsvärdet på de finansiella pensionstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 278,6 Mkr, medan de totala pensionsförpliktelserna uppgick till 259,5 Mkr. Detta innebär en täckning av pensionsskulden motsvarande 106,9 %.

Kommunstyrelsen framför sitt tack till kommunens personal och samtliga förtroendevalda för ett väl utfört arbete under 2017.

2. Att föreslå kommunfullmäktige tilläggsbudgetera under 2017 ej förbrukade investeringsmedel i nämndernas investeringsbudgetar till 2018.
Totalt innebär detta att ca 33 mkr överförs till investeringsbudgeten 2018, vilket framför allt avser påbörjade, men ej slutförda, investeringsprojekt.

3. Att överlämna årsredovisningarna från de kommunala bolagen till kommunfullmäktige.

4. Att föreslå kommunfullmäktige godkänna att MIBAB förvärvar en fastighet i Ulvarydsområdet.

5. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till uppdaterad Sotningstaxa samt taxa för Brandskyddskontroll att gälla från och med 2018-07-01.

6. Att överlämna revisorernas granskningsrapport över nämndernas interna kontroll till kommunfullmäktige.

7. Att överlämna utvärderingen av Tillgänglighetsplanen till kommunfullmäktige. Planen gäller i fyra år och har i ett första steg följts upp efter två år.

8. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till reviderad kommunikationspolicy att gälla från och med 2018-05-01.

9. Att, med hänvisning till förvaltningschefens för arbetsmarknad och integration yttrande i ärendet, föreslå kommunfullmäktige anse motion angående utbildning till barnskötare för besvarad.

10. Att, med hänvisning till Alliansens i Markaryd yttrande i ärendet, föreslå kommunfullmäktige anse motionen att utreda att starta ett kommunalt bostadsbolag besvarad.

11. Att, med hänvisning till Alliansens yttrande i ärendet, föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om kommunal markexploatering på golfresorten i Traryd i den del den gäller förslag till projektering samt framtagande av uppskattade kostnader för densamma, samt i övrigt anser motionen besvarad.

12. Att avge yttrande till revisionen angående utvärdering av Miljö- och byggnadsenhetens organisation.

13. Att anta rekommendationen från SKL om ”Kvalitet i särskilt boende”.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages