KS 5 december 2017

Populärprotokoll från kommunstyrelsen 2017-12-05:

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 5 december:

1. Att, i enlighet med den nya kommunallagen 7 kap. §§ 1-2, anta en instruktion för kommunchefen.

2. Att fastställa kommunstyrelsens reviderade budgetdokument med kompletterande mål för den nyinrättade Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

3. Att fastställa förslag till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning att gälla fr o m 2018-01-01.

4. Att överlämna socialnämndens redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Andra språk/Other Languages