Något om hushållsavfall

Hämtning

Ordinärt sker hämtning av hushållsavfall vid året-runtboende 1 gång var 14:e dag. Kärlet dvs tunnan kan väljas i storlek från 190 liter och uppåt. För fritidshus gäller andra intervall, se länk till taxa. Kommunen har inga egna fordon för hämtning av avfall. All hämtning sker genom vår renhållningsentreprenör, Ohlssons AB. Det är bara kommunen eller dess entreprenör får utföra hämtning av hushållsavfall enligt 15. kap Avfall och producentansvar, Miljöbalken. Länk till e-tjänst för vatten och sophämtning.

Kompostering

Vid egen kompostering av hushållsavfall kan kommuninvånaren välja längre hämtnings-intervall av det ordinarie kärlet. Hämtning sker då ca var 10:e vecka och i månaderna 1, 3, 5, 7, 9, och 11. Detta abonnemang kallar vi "Uddamånadsabonnemang".

Abonnemang

Två eler flera abonnenter har möjlighet att använda samma abonnemang, så kallat delat abonnemang. Se länk till taxan.

All kompostering av hushållsavfall skall anmälas till kommunen. Vid tecknande av "Uddamånadsabonnemang" sker en anmälan automatiskt.

Trädgårdsabonnemang kan man teckna under tiden maj-okt. Abonnemanget avser 16 hämtningstillfällen med 14-dagars intervaller. maj-oktober. Kärlstorleken är 220-240 l.

Alla priser finns under taxor.

Farligt avfall

Hushållen kan lämna farligt avfall på en plats i kommunen. Kretsloppsanläggningen i Alandsköp.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-03-05
av Kristian Blåsol
Senast uppdaterad 2018-04-04