Bredband i Markaryds kommun

Information om pågående fiberutbyggnad

Som säkert alla vet, pågår ett väldigt stort projekt i våra tätorter med fiberutbyggnad.

Ett så stort projekt kan inte gå omärkt förbi då det är mycket folk, maskiner och schakter som sker i våra gator och trottoarer. Från det att schakt påbörjas till återställning av t ex asfalt sker, kommer det att gå ett antal veckor. Tyvärr helt oundvikligt. Dock gör entreprenörerna Akea och Peab sitt yttersta för att detta ska ske så snart som möjligt och att våra gator, trottoarer och grönytor åter igen ska bli återställda, återlagade och ”städade” utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.

Akea som är totalentreprenör för Telias fiberutbyggnad schaktar för fullt och är i skrivande stund nästan helt klara med schakten i Traryd. Tomtschakterna pågår och är också snart klara. Fiberblåsningen/fiberskarvningen är påbörjad och man räknar med att påbörja installationen fr.o.m. v. 16. Tid med kund bokas upp av Akea/Cablequick. Peab påbörjar återställningsarbetena v. 14.

I Strömsnäsbruk pågår också schakter för fullt och ca 75% är klart. Tomtschakter beräknas påbörja v 16. Akea/Cablequick bokar tid med kund för tomtplaneringen. Snart börjar fiberblåsningen i södra delen för att avslutas med norra delen.

I Markaryd pågår också schakterna med början vid KCM och fortsätter väster om järnvägen norrut för att täcka ända upp till Prästorpsområdet.  
                                                         
Nästa vecka börjar schakterna för Intäppan, Snapphane, Hansens Backar och Misterhult områdena utan inbördes ordning. Akea/Cablequick bokar tid med kund för tomtplaneringen.
V. 16 beräknas centrum och norrut mot Eliassons Backar påbörjas och förhoppningsvis nå upp med matningen till Timsfors med start av områdesschakten v 16-17. Akea/Cablequick bokar tid med kund för tomtplanering.

Information till fastighetsägare

För er som har ex. häckar, buskar eller träd som växer utanför er tomt vill vi uppmana Er att snarast åtgärda detta. Utstickande växtlighet kan utgöra ett hinder för bygget av det nya fibernätet. Kommunen eller entreprenören ansvarar inte för ev. skador som kan uppstå på grenar eller rötter som finns över eller i kommunens mark.
Dessutom får vi en ökad trafiksäkerhet där sikten förbättras. Se här för vad som gäller i vår kommun.
Har man ändå frågor, funderingar eller övrigt som gäller under byggnationstiden, har Akea ett telefonnummer som går bra att ringa.  ”Akeas fibertelefon” 073-201 31 00.
 Ni får givetvis även kontakta Markaryds kommun vxl. 720 00

Information om fiberutbyggnaden i kommunens tätorter

Telias fiberutbyggnad i kommunens tätorter har nu påbörjats i Traryd. Det är entreprenören Akea som är totalentreprenör för detta arbete.
De som har tecknat anslutningsavtal med Telia blir kontaktade av Akea för kundprojektering innan något arbete påbörjas på tomtmark.
Har man ändå frågor, funderingar eller övrigt som gäller under byggnationstiden, har Akea ett telefonnummer som går bra att ringa.

”Akeas fibertelefon” 073-201 31 00.

Kommunens tätorter är indelade i 8 st utbyggnadsområden där Akea planlagt enligt följande
tidsplanering. Kartor med områdesindelningar kommer att redovisas inom kort.

Område, Traryd. Startade v 6
Område, Strömsnäsbruk Planerad start v 9
Område, Markaryd Planerad start v 11
Område, Timsfors Planerad start v 20

Det är en helt ny infrastruktur med fiber som kommer att byggas i vår kommun, vilket innebär mycket arbete med framdragning/schakt av kanalisation, sättning av brunnar och skåp etc.
Ett så stort projekt kommer att innebära vissa störningar under utbyggnaden vid t ex maskinschakter, läggning av kanalisation, tryckningar, transporter o s v.
Akea tillsammans med kommunen gör allt för att störningar ska minimeras utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.

Information till fastighetsägare

För er som har ex. häckar, buskar eller träd som växer utanför er tomt vill vi uppmana Er att snarast åtgärda detta. Utstickande växtlighet kan utgöra ett hinder för bygget av det nya fibernätet. Kommunen eller entreprenören ansvarar inte för ev. skador som kan uppstå på grenar eller rötter som finns över eller i kommunens mark.
Dessutom får vi en ökad trafiksäkerhet där sikten förbättras. Se här för vad som gäller i vår kommun.

<!--pagebreak-->


Storsatsning på bredband Markaryds kommun
Måndagen den 27 april tecknade Markaryds kommun och Telia ett samverkansavtal. Ett avtal som innebär att Telia genom sitt dotterbolag Skanova svarar för utbyggnaden av fibernät i vår kommun. Avtalet är en förutsättning för att bredbandsutbyggnaden ska kunna ta fart. Avtalet är inte exklusivt.

Markaryds kommun samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag i både tätort och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig.
Utbyggnaden baseras på efterfrågan från både hushåll och företag i kommunen.

Kommunen åtar sig bl a i avtalet att informera och marknadsföra nätet, förse Telia med den information man behöver om t ex kommunalägd mark, utbyggnadsplaner för Gata/Va o El, hjälpa till vid uppstart av fiberföreningar, supporta och fungera som rådgivare till fiberföreningar, strävan är att samordna och undvika ”dubbelarbeten” eller finna möjligheter till samförläggning.

Öppet fibernät
Det fibernät som byggs är ett öppet nät som innebär att varje kund tecknar ett avtal med Telia om anslutning. Efter anslutning och betald avgift kan kunden sedan välja mellan olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband.
Telias målsättning är att starta information och säljkampanjer under hösten 2016.

Utbyggnad
En gemensam styrgrupp samverkar och planerar nu för att ta fram en marknadsplan, kommunikationsplan och utbyggnadsplan som gör att vi senast 2020 kan ha hela vår kommun fibersatt enligt Markaryds kommuns bredbandsstrategi och målsättning.
Så fort vi kan ska dessa planer redovisas och informeras om på kommunens hemsida.

Övrigt
Det är en helt ny infrastruktur med fiber som kommer att byggas i vår kommun, vilket innebär mycket arbete med framdragning/schakt av kanalisation, sättning av brunnar och skåp etc. Ett så stort projekt kommer att innebära vissa störningar under utbyggnaden vid t ex maskinschakter, läggning av kanalisation, tryckningar, transporter o s v. Kommunen tillsammans med ”byggaren” gör allt för att störningar ska minimeras utan att göra avkall på lagar, regler och säkerhet.
I stort kommer område för område att byggas klart utifrån efterfrågan. Slutlig återställning sker då området är färdig byggt, därför blir det då en period mellan schakt och återställning med asfalt som kan upplevas som störande.

Denna sida är levande och kommer att uppdateras kontinuerligt.

TeliaSonera Sverige AB har aviserat intresse av att bygga ut bredband i Markaryds kommun. För att underlätta utbyggnaden har TeliaSonera och Markaryds kommun upprättat ett samverkansavtal vilket kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 april har godkänt. Avtalet syftar till att ge en grund för informationsutbyte och samordning kring etablering av ett öppet fibernät och en öppen s.k. tjänsteplattform där olika leverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen.

Andra språk/Other Languages

För dig som vill veta mer

>>Bredbandsstrategi

>> Enkelt information om fiberkabel, teknik och kanalisation

>> Grävning i allmän mark

>> Områdeskarta Fiberföreningar

>> Varför fiber

>> Företags- och projektstöd

Powerpointpresentationer

>> Bredbandsstödet (Länsstyrelsen)

>> Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Teliainformation
Här hittar du information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du till exempel är privatperson som bor i egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Även du som är privat fastighetsägare eller företagare hittar information på länkarna nedan. För mer information se www.telia.se/kommuninfo

Med Öppen Fiber i villan kan du välja mellan flera olika tjänsteleverantörer för bredband, tv och telefoni. På så sätt kan du oftast få ett bättre pris, och flera tjänster att välja mellan, än om du hade varit hänvisad till en enda tjänsteleverantör. För mer info se www.oppenfiber.se

Önskar du en offert till din förening eller flerbostadshus kontakta oss via e-post: fiberoffert@teliasonera.com

Är du företagare och vill veta mer om fiber, för mer information se: www.telia.se/foretag/fiber

PTS

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

>> Startsidan
>> Konsumentportalen
>> Säkerhet på internet
>> Information om kakor (cookies)

KontaktpersonBredbandssamordnare
Matz Persson
0433-72231
Sida skapad 2011-08-24
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-10-17