Anmälan


Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan  kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:

  • Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad

  • Uppförande av vissa anläggningar t ex nöjesparker, idrottsplatser, cisterner, master/torn, vindkraftverk, murar, plank m fl, m fl, ring för information i det enskilda fallet

  • Ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning

  • Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader

  • Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter

  • Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarande värde

  • Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk 

  • Anmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom 2 år från dagen för anmälan.

OBS! särskilt att anmälan skall göras vid installation av eldstad (braskamin, braskassett, panna, kakelugn etc.) och rökkanal, och särskilt att beakta är att anmälan skall göras INNAN installationen sker.

Information  om_anmalan_av_ELDSTAD

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2011-01-27
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-02-05