Bygglov

Bygglov utfärdas av miljö- och byggnadsnämnden. I bygglovsprövningen bedöms den yttre utformningen, placeringen på tomten och användningen av byggnader.
Bygglovsbeslut tas inom 7 arbetsdagar från den dag handlingarna inkommit, gällande mindre ärenden tex garage, carport, förråd etc och14 arbetsdagar från den dag handlingarna inkommit, gällande komplicerade ärenden. Detta gäller inom detaljplanelagt område. Observera att vissa åtgärder istället för bygglov kräver anmälan. Detta gäller exempelvis installation av eldstad. Läs mer om detta under fliken Anmälan.

När behöver jag bygglov?

Du behöver bygglov när Du ska:

 • uppföra byggnad och göra tillbyggnad
 • ta i anspråk byggnader helt eller delvis för väsenligt annat ändamål
 • inreda ytterligare bostad eller lokal
 • utföra nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum
 • inrätta cisterner
 • uppföra radio- eller telemast och vindkraftverk
 • uppföra mur eller plank
 • anordna parkeringsplatser
 • göra väsentliga ändringar i ovanstående anläggningar

Inom detaljplan behöver Du dessutom bygglov när Du ska:

 • byta fasad- och takmaterial eller väsentligt ändra byggnadens yttre
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnad för jordbruk eller skogsbruk

Särskilda regler gäller för en- och tvåbostadshus
Du behöver INTE bygglov när Du ska:

 • uppföra mur- eller plank, höjd högst 1,8 m, högst 3,6 m ut från huset
 • uppföra skärmtak med högst 15 kvadratmeter takyta vid uteplatser och entré
 • uppföra högst två komplementbyggnader/friggebodar med sammanlagst högst 15 kvadratmeter byggnadsarea och högst 3,0 meter till taknock

Om angränsade grannar går med på det får åtgärden utföras närmare gräns än 4,5 meter.
Utanför detaljplan och samlad bebyggelse får man göra mindre tillbyggnader till bostadshus eller uthus, eller bygga helt nya uthus. Ring Miljö- och byggnadskontoret för upplysning beträffande tillåten storlek m m.
Nära allmän väg kan tillstånd behövas från Vägverket.

Marklov
Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark ändras avsevärt.

Rivningslov
Inom områden med detaljplan krävs rivningslov föra att riva byggnader eller delar av byggnader.

Förhandsbesked
Du kan också söka förhandsbesked som talar om för Dig om det ur kommunens synvinkel finns något som talar emot ett bygglov. Söks bygglov efter förhandsbesked sker ny prövning men hänsyn tagen till eventuellt inkomna erinringar från berörda sakägare/grannar. 

I nuläget finns ingen möjlighet att göra ansökan om bygglov eller att följa beredning av en bygglovsansökan via kommunens webb
 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonByggnadsinspektör, Bygglovshandläggare
Laszlo Harmath
0433-720 58
Sida skapad 2010-05-12
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-05-23