Nya Plan- och bygglagen (PBL), PBL, Planbesked, Bygglovsprocessen, Kontrollansvarig, KA, Kontrollplan, Tekniskt samråd, Startbesked, Tillsyn, Slutsamråd, Slutbevis

Vilken betydelse har den nya plan- och bygglagen för dig?

Nedan har Miljö- och byggnadskontoret sammanställt de mest relevanta förändringarna i nya plan- och bygglagen som har betydande funktion just för dig.

Ny plan- och bygglag (2010:900) träder i kraft den 2 maj 2011. Den nya lagen medför en del förändringar i bygglovsprocessen bl.a. införs tekniska egenskapskrav för byggnadsverk, BVL (1994:847) i lagen. Nya bestämmelser införs samt även kapitelindelning. 20-talet begrepp ändras som finns uppradade i första kapitlet.

OBS! De ansökningar som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen (1987:10).

Planbesked
En rätt införs för den enskilde exploatören eller markägaren som har av intresse att ex. vis bygga nytt etc. att kunna begära planbesked hos kommunen. Detta innebär att om åtgärden på något sätt innebär att en detaljplan behöver ändras eller upphävas antas den enskilde söka planbesked hos kommunen. För kommunstyrelsen innebär detta att ansökan om planbesked skall fattas inom fyra månader från ansökan och framgå om kommunen kommer att påbörja något planarbete eller ej. Av planbeskedet skall framgå tidpunkt för beslut om antagande, ändring samt upphävande av detaljplan. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete skall skälen för detta framgå i planbeskedet. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för planbeskedet. Beslut kan ej överklagas.

Bygglovsprocessen
I nya PBL skall byggnadens samt tomtens tillgänglighet redan prövas i bygglovet. I bygglovet anges om kontrollansvarig behövs för byggnadsåtgärderna samt vem det ska vara. Beslut om lov ska lämnas till sökande inom 10 veckor fr.o.m. att alla nödvändiga handlingar kommit in, kan dock förlängas med 10 veckor om ärendet så kräver. I nya PBL kommer bygglov att kunna vinna laga kraft, detta för att den sökande inte ska drabbas av överklaganden i efterhand. Delgivning av lovbeslut sker via kungörelse i Post- och Inrikestidningar och/eller rekommenderat brev.

Kontrollansvarig (KA)
Benämningen som kvalitetsansvarig ändras i nya PBL till kontrollansvarig. Tillsammans med byggherren upprättas förslag till kontrollplan. KA har till uppgift att granska att byggnationens kontrollplan följs, att nödvändiga kontroller utförs samt måste vara certifierad. Ansvaret har utökats i förhållande till rådande lagstiftning bl.a ska utvärdering göras av byggarbetena inför slutsamrådet vid byggets färdigställande. KA skall vara fristående.

Kontrollplan
Skall upprättas av byggherren samt kontrollansvarig. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som behöver utföras för den aktuella byggnationen och av vem.

Tekniskt samråd
Det som i nuvarande lagstiftning kallas byggsamråd namnges i nya lagen som tekniskt samråd.
I det tekniska samrådet går handläggaren igenom och bedömer om ytterligare handlingar krävs innan startbesked kan beslutas. Det tekniska samrådet ska bättre spegla det som handläggaren och byggherren tillsammans med KA m.fl. ska gå igenom. Här beslutas om ytterligare handlingar krävs innan startbesked beslutas samt om byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd anses behövas.

Startbesked
När alla väsentliga handlingar som nämnts i protokollet från det tekniska samrådet har inlämnats och blivit sammanställda kan kommunen fatta ett startbesked. I startbeskedet fastslås kontrollplanen som ska gälla för byggnationen. Startbesked måste beslutas innan byggarbetena kan påbörjas. Påbörjas bygget innan utfärdat startbesked föreläggs byggherren med sanktionsavgift.

Tillsyn
Efter den 2 maj skall byggnadsnämnden genomföra minst ett arbetsplatsbesök under byggnationstiden. Vid besöken kontrolleras att kontrollplanen och samhällskraven efterlevs. Närvarande är byggherren och kontrollansvarig.

Slutsamråd
Skall genomföras då en byggnation är avslutad och innan byggnaden tas i bruk. Här presenterar kontrollansvarige sina noteringar och utlåtanden om byggets uppfyllande av de tekniska egenskapskraven samt eventuella noteringar om själva utförandet. Kontrollplanen måste vara godkänd samt uppfylla samhällskraven för att byggnadsnämnden skall fatta ett slutbesked.

Slutbesked
Sista skedet innan byggnationen får tas i bruk. Här avslutar byggnadsnämnden ärendet dock endast om alla väsentliga intyg är inlämnade och godkända. Tas byggnaden i bruk innan slutbesked beslutats föreläggs byggherren med en sanktionsavgift. Finner byggnadsnämnden att åtgärder kvarstår men ej påverkar konstruktionens säkerhet kan ett s.k. interiministiskt slutbesked beslutas om att byggnaden eller delar av den får tas i bruk tills bristande åtgärder blir godkända. Efteråt kan slutbesked utfärdas.

Taxa
I den nya lagändringen tas även nya avgifter för olika besked och lovbeslut som innefattar fler arbetsuppgifter från byggnadsnämnden. I flesta fall medför det ökade kostnader för sökanden och merarbete för byggnadsnämnden.

För vidare information om nya plan- och bygglagen hänvisas läsaren till:
- Boverket
- Regeringskansliet
- Lagtexten i helhet

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2011-04-06
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2016-05-23