Vad är bygglovsbefriat?

Invid ditt hus

Invid ditt hus behöver du inte ansöka om bygglov när du ska:
• anordna en skyddad uteplats
• anordna ett skärmtak
• bygga en friggebod

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Mur, plank och staket
Att uppföra ett staket kräver inte bygglov men att uppföra ett plank och mur gör det. Ett staket får vara högst 1,2 meter, om det är högre kan det räknas som plank och kan kräva bygglov. Ett staket skall också vara transparent eller genomsiktligt som det också heter. Ett plank består av 50% luft eller mindre vilket betyder att till exempel en pergola inte kräver bygglov.

En mur eller ett plank är till skillnad från och ett staket alltid bygglovpliktig. Hit räknas också stödmurar om din tomt skulle vara kuperad.

Strandskydd
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, så kallad strandskyddsdispens, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Särskilt om friggeboden
I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15,0 m². Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Boden ska anpassas till omgivningen så i vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att få uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Rätten att få uppföra en friggebod begränsas inte av några bestämmelser i detaljplan. Det betyder till exempel att du får uppföra en friggebod på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Tänk på din granne
De grannar som berörs av ditt projekt kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Skulle grannarna säga nej till byggnationen får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

LÄNK = Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov?
LÄNK = www.boverket.se
LÄNK = Infoblad om bygglov

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2014-02-19
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-04-16