Del av Gymnasieskolan KCM

Ny detaljplan för del av fastigheterna
Bofinken 18, Bofinken 19, Markaryd 9:1 och Markaryd 14:3
 

Planens syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet med tillhörande lättare industriverksamhet som är sammankopplad med skolans utbildningsinriktningar.

Planens huvuddrag
År 2012 togs beslut om ett planuppdrag att se över respektive detaljplan för fastigheterna Bofinken 18, Bofinken 19, Markaryd 9:1 och Markaryd 14:3 i Markaryds kommun. Fastigheterna är bPlelägna inom olika kvarter och år 2013 valdes att upprätta en separat detaljplan för respektive kvarter. En sådan fördelning ansågs vara mer ändamålsenlig med hänsyn till kvarterens utformning, karaktär och sammansättning. En planprocess påbörjades men stannade av efter granskningsskedet 2014 på grund av personalbyte.

Fastighetsägaren, MIBAB, hemställde i en skrivelse 2012 att ändra markanvändningen på Bofinken 19 från industri till skolverksamhet och industri. Industri kan medföra tung, förorenande och farlig verksamhet vilket är olämpligt att kombinera med skolverksamhet för barn. Platsen ligger också nära transportled för farligt gods. Däremot bedöms området kunna användas för lätt industri och gymnasieskola. 

Samrådsmöte

Torsdagen den 3 maj från klockan 16:30 – 18:30. 
Receptionen, Kommunhuset Markaryd

Yttrande skickas senast tisdagen den 8 maj. Digitalt yttrande skickas till mbn@markaryd.se Yttrande med post skickas till Drottninggatan 11, 285 31 Markaryd.

Fysiska handlingar finns utställda på två platser från 2018-04-13 till 2018-05-11. Handlingarna finns på Markaryds kommunhus, och Strömsnäsbruks bibliotek.

Planhandling
Plankarta
Beslut
Remiss

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljö- och Byggchef
John Karlsson
0433–72065
Sida skapad 2018-04-12
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-04-12