"Del av Hansens backar"

Ny detaljplan för "Del av Hansens backar"

Planområdet är beläget strax öster om centrala Markaryd tätort, på höjden Hansens backar. Inom planområdet finns tre olika markägare, två privata och Markaryds kommun. Markaryds kommun äger naturmarken inom området samt åldermannen 1, där det idag finns ett boende för äldre. De två andra fastigheterna, Markaryd 9:2 och Byäldsten 1, ägs av två olika privata aktörer. Kommunen hyr lokalerna på Markaryd 9:2.

Ortofoto (2012) över planområdet
 
Detaljplanens syfte är att planlägga för bostäder längs med Hansens väg och på så sätt även nyttjar gjord investering för utbyggnaden av Hansens väg. Tillfälle tas även till att skapa goda förutsättningar för allmänheten i planområdets västra del.
 
Hansens backe var, innan gällande detaljplan, planlagd för en massiv exploatering. Exploateringen blev aldrig av men kommunen bygge en lång gata in i området som endast nyttjas för särskilt boende samt LSS-boende längst in på gatan. Kommunen har även noterat att exploateringsgraden är ovanligt och omotiverat låg – 25% istället för tex. tätortsstandarden på 30%, vissa närliggande bostadsområden har ända upp till 40%.
Kommunen vill nu planlägga bostäder längs med Hansens väg för att få användning av den redan stora investeringen man har lagt ner i området i och med utbyggandet av Hansens väg. Det är inte tänkt att spegla de tankar om extrem exploatering som fanns innan utan endast få fullt nyttjande av vägen i linje med områdets karaktär. Då området är på en höjd och man riskerar att ändra på tätortens ”siluett” så hålls exploateringen till två våningar, så någon förändring av områdets byggnadskaraktär är ej planerad då detta även skulle påverka tätorten i stort. Tillfälle tas även till att skapa förutsättningar för ytterligare exploatering på Hansens backar.
 
Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses upphävas. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Granskningen pågår i 3 veckor, från och med den 21 september till och med den 12 oktober 2016.

 
Tidplan
Samråd: maj – juni
Granskning: september - oktober
Antagande: januari
Laga kraft: februari
 
Handlingar
Granskningshandlingar finns nedan under Relaterad information.
Information och synpunkter
Kommunens växel 0433-720 00
mbn@markaryd.se
 
Om du är sakägare och vill ha rätt att överklaga detaljplanens antagande krävs dock ett skriftligt yttrande med en underskrift senast under granskningsskedet.
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.
 
Relaterad information

>> Plankarta
>> Planbeskrivning
>> Kungörelse
>> Beslut
>> Fastighetsförteckning
>> Bullerberäkningar
>> Samrådsredogörelse

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2016-05-16
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-13