Folkskolan 1 samt del av Markaryd 9:1 "Kv. Folkskolan"

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort, mot Getesjön. Omådet är på ca 1,7 hektar.


Ortofoto (2012) över planområdet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder samt centrumändamål inom området i linje med platsen karaktär och värden och därmed möjliggöra för bevarandet av Hagaskolans byggnad.

I och med de nya skolbyggnaderna i Höjdenområdet så har Hagaskolan tappat sin användning. Hagaskolans område, fastighet Folkskolan 1, är beläget i centrala i Markaryd tätort och har mycket goda kommunikationsmöjligheter i och med dess närhet till Drottning- och Smedjegatan. Området tangerar även rekreationsområdet Getesjön samt ligger inom gångavstånd till all typ av service. Hagaskolans byggnad bedöms dessutom ha kulturhistoriskt värde och behöver därmed en användning för att finna ekonomi för dess bevarande. Värdena, som nämns ovan, samt fastighetens storlek gör att planområdet har nära unika egenskaper ur ett tätortscentralt perspektiv och ska användas i möjligaste mån i linje med mål om god hushållning av mark (3 kap. 1§ MB) dvs. den centrala marken bör i möjligaste mån användas till användningar som har störst behov av eller bäst nyttjar dess unika egenskaper. Kommunen bedömer att markanvändningen bostäder, vårdbostäder, centrum och skola är lämpligast då dessa är i behov av och nyttjar områdets centrala läge, goda tillgänglighet till service och rekreation samt mycket goda kommunikationer på bästa sätt. Planläggningen möjliggör, genom att skapa ekonomi i området, även god bevaring av kulturhistoriskt värdefulla Hagaskolan samt biotopskyddade alléer i området. Detaljplanens reglering av bostäder bör även planlägga/möjliggöra för trygghetsboenden, då kommunen har behov av denna boendeform.

Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses upphävas inom delar av planområdet. Planärendet genomförs med utökat planförfarande.

 

 
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft
April – maj
Aug – Sep
Nov – Dec
Dec
 
Handlingar
Antagandeshandlingar finns nedan under Relaterad information.
Information och synpunkter
Kommunens växel 0433-720 00
mbn@markaryd.se
 
Om du är sakägare och vill ha rätt att överklaga detaljplanens antagande krävs dock ett skriftligt yttrande med en underskrift senast under granskningsskedet.
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.
 
Relaterad information

Plankarta

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2016-04-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-13