Kv. Tjuren och Oxen

Ändring genom tillägg av detaljplan "Kv. Tjuren och Oxen"

Planområdet som berörs är beläget strax söderut om centrala Markaryd tätort, i utkanten av ett så kallat verksamhetsområde. Delen av detaljplanen som ändras omsluts av Tjuren 1,2 och 3 samt del av Markaryd 9:1, vilket är en av kommunens stora fastigheter.

Ortfoto (2012) över planområdet

Detaljplanens syfte att möjliggöra för Markaryds Järn AB:s inköp av del av Markaryd 9:1, dvs. del av gatan som går in i kvarteret.
Markaryd Järn AB, ägare av Tjuren 3, önskar att köpa in gatan/infarten till deras fastigheter i kvarteret Tjuren, gatan ägs idag av Markaryd kommun. Markaryd Järn AB vill ha möjligheten att privatisera infarten genom instängsling och därmed öka säkerheten för deras verksamhet i kvarteret, både för deras och allmänhetens del. Då infarten idag och under lång tid underhållits av Markaryd Järn AB samt att infarten bedöms av kommunen sakna betydande intresse för allmänheten så ser kommunen positivt på inköpet. Problematik med tillkomst till närliggande fastigheters, vars interna varuinfart idag vetter ut som den gemensamma infarten/gatan, samt ledningar under berörd gata löses genom servitut och ”u-område”.
Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planärendet genomförs med begränsat standardförfarande.
Tidplan
Samråd: april – maj
Antagande: Juni – Juli
Laga kraft: Juli – Augusti
 
Handlingar
Samrådshandlingar finns nedan under Relaterad information.
Information och synpunkter
Kommunens växel 0433-720 00
mbn@markaryd.se
 
Om du är sakägare och vill ha rätt att överklaga detaljplanens antagande krävs dock ett skriftligt yttrande med en underskrift senast under granskningsskedet.
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingar på internet.

Relaterad information

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2016-04-21
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-13