Enskilda vägar

Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar. Enskilda vägar är vägar som inte stat eller kommun är väghållare för. Det är i stället vägsamfälligheter, vägföreningar eller fastighetsägare som har ansvaret för dem.

Bidrag till enskilda vägar

Driftbidrag
Staten betalar genom Trafikverket årligen ut driftbidrag till de enskilda vägar som uppfyller verkets kriterier, se länk. Bidragen är grundade på en kostnadsbedömning gjord av Trafikverket. Markaryds kommun betalar till dessa statsbidragsberättigade vägar en summa som står i relation till vad Trafikverkets betalar för samma väg. Kommunens utbetalning sker vid halvårsskiftet och avser föregående år. Dvs driften för t ex år 2010 utbetalas 2011 osv. För att en enskild väghållare ska få ut sitt kommunbidrag kräver kommunen att väghållaren lämnar in kassaredovisning, revisionsberättelse och uppgifter om dess styrelse. Information om detta skickas till väghållarna i mars-april varje år. Ett 70-tal enskilda vägar får driftbidrag från Markaryds kommun.

Förutom bidrag till de vägar som får statsbidrag betalar kommunen också ut driftbidrag till privata utfartsvägar. Dessa vägar betjänar en eller flera fastigheter där minst en person är permanent bosatt. Bidraget är 3 kr/meter för den del av vägen som överskrider 500 meter. Väglängden avrundas uppåt till jämnt 100-tal meter och räknas från fastighetsgräns och ut till allmän eller enskild väg. Exempel: Vägen är 1260 meter lång. Bidraget blir 2400 kr. Det är drygt 20 privata utfartsvägar som får detta bidrag. Länk till ansökningsblankett.

Investeringsbidrag
I speciella fall kan kommunen betala ut bidrag till enskilda vägars investeringar. Kommunen budgeterar årligen en summa till driftbidragen men normalt inte till investerinar. Ansökan om investeringsbidrag måste ske skriftligen i god tid så att de hinner behandlas politiskt och sedan tas upp i budget..

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonTeknisk handläggare
Kerstin Andersson
0433-720 80
Sida skapad 2010-08-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2013-10-29