Enskilda vägar

Sveriges vägnät består av allmänna och enskilda vägar. Enskilda vägar är vägar som inte stat eller kommun är väghållare för. Det är i stället vägsamfälligheter,  eller enskilda fastighetsägare som har ansvaret för dem.

Bidrag till enskilda vägar

Driftbidrag
Staten betalar genom Trafikverket årligen ut driftbidrag till de enskilda vägar som uppfyller verkets kriterier, se länk. Bidragen är grundade på en kostnadsbedömning gjord av Trafikverket. Markaryds kommun betalar till dessa statsbidragsberättigade vägar en summa som står i relation till vad Trafikverkets betalar för samma väg. Kommunens utbetalning sker vid halvårsskiftet och avser föregående år. Dvs driften för t ex år 2010 utbetalas 2011 osv. För att en enskild väghållare ska få ut sitt kommunbidrag kräver kommunen att väghållaren lämnar in kassaredovisning, revisionsberättelse och uppgifter om dess styrelse. Information om detta skickas till väghållarna i mars-april varje år. Ett 70-tal enskilda vägar får driftbidrag från Markaryds kommun.

Privata utfartsvägar

Förutom bidrag till de vägar som får statsbidrag betalar kommunen också ut driftbidrag till privata utfartsvägar utanför tätorten. Dessa vägar betjänar en eller flera fastigheter där minst en person är permanent bosatt. Bidraget är 3 kr/meter för den del av vägen som överskrider 500 meter. Väglängden avrundas uppåt till jämnt 100-tal meter och räknas från fastighetsgräns och ut till allmän eller enskild väg med statsbidrag. Exempel: Vägen är 1260 meter lång. Bidraget blir 2400 kr. Det är drygt 20 privata utfartsvägar som får detta bidrag.

Den som bor på en fastighet utanför tätorten kan ansöka om sådant bidrag. Man lämnar in en skriftlig ansökan, där fastighetsbeteckning och namnet på den som bidraget ska utbetalas till anges. Kommunens gatuenhet behandlar ansökan och fattar beslut om ev. bidrag och bidragets storlek. 

Investeringsbidrag
I speciella fall kan kommunen betala ut bidrag till enskilda vägars investeringar. Kommunen budgeterar årligen en summa till driftbidragen men normalt inte till investerinar. Ansökan om investeringsbidrag måste ske skriftligen i god tid så att de hinner behandlas politiskt och sedan tas upp i budget..

Till de vägar som är berättigade underhållsbidrag så har vi from 2017 ett särskilt driftbidrag som kan sökas hos kommunen. Vår budget till ordinarie underhållsbidrag ska täcka de % vägföreningarna får årligen från kommunen (mellan 30-10% av trafikverkets bidrag beroende på vägtyp).

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonTeknisk handläggare
Kerstin Andersson
0433-720 80
Sida skapad 2010-08-04
av Kerstin Andersson
Senast uppdaterad 2018-04-26