Årsavgift

Enligt miljöbalken ska all tillsyn finansieras med avgifter. Det bygger på principen att den som bedriver en verksamhet själv ska ta ansvaret för kostnaderna. För hälsoskyddstillsyn debiteras verksamheten numera direkt efter tillsynen.

Tillsynsverksamheten innehåller också arbetsuppgifter och moment som svårligen kan anknytas till ett enskilt objekt. Exempel på detta är recipientundersökningar, VA inventeringar och luftövervakning där direkt motpart saknas enligt miljöbalken.

Avgiften ska täcka kostnader för inläsning, resor, inspektion, efterarbete och viss kostnad för  bakgrundsarbete som kan hänföras till tillsyn över den aktuella verksamheten eller objektet.

I avgiften ingår till exempel följande
- Registrering, komplettering av ärende
- Inläsning och beredning av ärende
- Kontroll av verksamheter, eventuella del- och slut besiktningar
- Arbete med inventeringar, undersökningar eller kontroll som, utan att vara riktad mot miljöfarliga verksamheter i det enskilda fallet, berör flera sådana verksamheter inom visst geografiskt område, viss bransch eller liknande.
- Klagomålsärenden
- Databehandling av insamlade fakta
- Interna och externa kontakter med sakkunniga, t ex jurister
- Upprättande av skrivelser eller föreläggande
- Beslutfattande, meddelande av beslut, skriva ut tillstånd, eventuellt utskick av information med anledning av anmälan
- Påföljdsfrågor (miljösanktionsavgift, polisanmälan, åtal)
- Expediering
- Resor, max 2h per inspektionstillfälle

Den som utövar miljöfarlig verksamhet är enligt lag avgiftsskyldig. Utdrag ut: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från Sveriges kommuner och landsting. 

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonHälsoskyddsinsp.
Ylva Zimmerbäck
0433-720 64


Miljö o Hälsoskyddsinsp
Madeleine Nilsson
0433-720 62
Sida skapad 2010-08-23
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2015-09-29