Radon

Radon i inomhusluft och drickvatten

Allmän information
Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador på människor och andra levande organismer, även vid låga doser. Från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas kan det ta 15 till 40 år. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upp¬täcka radon är att mäta. Nästan all mark innehåller radon som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är dricksvatten och vissa bygg¬nadsmaterial. Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inom¬hus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om. Eftersom förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa bör man kontrollera halterna i inomhusmiljöer där folk vistas ofta, till exempel bostäder.

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål för att inom en generation nå en ekologisk hållbar utveckling. I detta arbete är människors hälsa ett av fem grundläggande värden. Riksdagen har även fastställt delmål under miljökvalitets¬målen T.ex. God bebyggd miljö varav ett av dessa mål är att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.

Radonsituationen i Markaryds kommun
Högriskområden saknas i princip helt inom kommunen. Endast ett litet område har påträffats i kommunens västra del, beläget ute i ett skogsområde.
Områden med lokala förekomster av högradonmark har påträffats där det är lokalt förhöjd radiumhalt eller gammastrålning i berggrunden och moränen. Ena området ligger på östra sidan av Lagans dalgång mellan norra delen av Strömsnäsbruk och centrala delarna av Traryd. Dessutom berörs även ett mindre område väster om Fagerdala.
Normalriskområde har större delen av kommunen klassats som.

Flerfamiljshus
Bor du i ett flerfamiljshus och har frågor om radon ska du i första hand prata med fastighetsägaren. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

Villa eller radhus
Om du äger din egen villa eller radhus har du själv ansvaret för att mäta och vidta åtgärder för att få ner radonhalterna.

Radon i dricksvatten
Gränsvärdet för radonhalten i dricksvatten är 100 Bq/l för tjänligt resultat vid allmänna vattenverk och enskilda brunnar. Grävda brunnar har genomgående låga radonhalter. Högre halter är det risk för när brunnen har borrats i en relativt radiumrik berggrund eller att källvatten rinner fram genom sprickor i sådan mark.

Risk för höga radonhalter i grundvattnet kan möjligen finnas inom eller nära de områden där det förekommer lokala förekomster av högradonmark.

Mätning av radon
Markaryds kommun har avtal med Eurofins AB som ger ett lite förmånligare pris men du kan även köpa radondosor från ett ackrediterat mätlaboratorium. För att få ett så säkert resultat av mätningen som möjligt bör mättiden vara minst 60 dagar och utföras inom eldningssäsong (1 oktober-30 april). En korttidsmätning kan göras i rådgivande syfte för att till exempel ta reda på om utförd radonsanering har gett effekt. Denna mätning bör pågå i 7-10 dagar.
Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).
Kostnader för mätningar står fastighetsägaren normalt för, dock finns undantag vilket benämns under punkt 4 i Markaryds kommuns radonplan.

Länk till Eurofins för erbjudande till Markaryds invånare:
https://radon.eurofins.se/sv-se/products/R1002

Vid frågor om radon välkommen att ta kontakt med miljö- och byggenheten.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonHälsoskyddsinsp.
Ylva Zimmerbäck
0433-720 64


Miljö o Hälsoskyddsinsp
Madeleine Nilsson
0433-720 62
Sida skapad 2012-06-28
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-02-13