Cisterner

Information om cisterner

Regler för villatankar, farmartankar, spilloljetankar och andra cisterner.
Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp av olja från läckande cisterner. Skadorna håller i sig länge och saneringskostnaderna är stora. Om du upptäcker att din cistern har läckt är du skyldig att underrätta miljö- och byggnadskontoret .
Eventuella skador på en cistern kan endast upptäckas vid en kontroll eller besiktning av cisternen. För att undvika skador finns bestämmelser om vilka cisterner som får användas, var de får ställas och hur ofta de ska besiktigas. Särskilda regler gäller för cisterner inom vattenskyddsområden. Kontakta miljö- och byggnadskontoret om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde. 

När ska miljö- och byggnadskontoret informeras?
Informera miljö- och byggnadskontoret senast 4 veckor innan du:
· Installerar en cistern eller rörledningar i mark
· Installerar en cistern utomhus ovan mark som rymmer mellan 1-10m3 och som rymmer diesel, eldningsolja eller spillolja. En inomhuscistern utanför ett vattenskyddsområde behöver inte anmälas.
· Hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska eller installerar en cistern inom ett vattenskyddsområde.
· Börjar använda en avställd cistern
· Använder en cistern som finns i marken, utomhus eller inom vattenskyddsområde och som inte tidigare har anmälts till miljö- och byggnadskontoret. 

Vem är ansvarig?
Cisterninnehavaren är i regel den som är ansvarig för att sköta cisternen och förebygga olyckor. Innehavaren ska känna till vilka regler som gäller för cisterner. Om en olycka skulle ske och det visar sig att reglerna inte följts kan det uppstå problem med ersättning från försäkringsbolaget. Om du har ett företag är det bra att införa kontrollrutiner på cisternerna i egenkontrollen.

Regler vid reparation och avställning
En revisionskontroll ska utföras vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rör eller slangledningar har ändrats.
När cisternen tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Åtgärder ska även vidtas för att förhindra att cisternen kan fyllas. Lämpligen görs detta genom att påfyllningsrör och avluftningsanordning tas bort. Avfallet som uppkommer vid rengöring och tömning är farligt avfall och särskilda krav ställs på denna hantering. Cistern som tagits ur bruk anmäls till miljö- och byggnadskontoret.

Regler inom vattenskyddsområde
Alla nya cisterner inom vattenskyddsområden ska invallas.
Befintliga cisterner som inte är invallade ska kontrolleras oftare, vilket innebär att det på sikt är lönsammare att invalla.
Miljö- och byggnadskontoret kan ställa krav på att cisternen invallas om det finns risk för vatten- eller markförorening, exempelvis om en dag- eller avloppsvattenbrunn finns nära cisternen.
Cisterner inom vattenskyddsområden ska märkas med informationsskylt.

Invallning och tankning
Invallningen ska rymma hela cisternens volym. Om flera cisterner finns inom samma invallning ska denna rymma volymen av den största cisternen +10% av övrig lagrad volym. Invallningen ska vara tät och hållbar mot den vätska som förvaras i den.
En invallning kan bestå av betong, plåt/stål eller vara dubbelväggig. I vanliga fall finns tak på utomhustankar för att undvika vatten inom invallningen.
Lämna 40 cm mellan cistern och vall för att kunna besiktiga cisternen.
Rörledningarna till en tank bör inte ligga i golvet eller marken eftersom ett eventuellt läckage inte kan upptäckas.
Vid tankning från cistern ska ytan vid tankområdet vara tät och möjliggöra uppsamling av spill.

Hur ofta ska cisternen kontrolleras?

KONTROLL INTERVALL
K-cistern 12 år
S-cistern 6 år

K-cistern = Både cistern och rörledningar är korrosionsskyddade
S-cistern = Varken cistern eller rörledningar är korrosions-skyddade

Vem får utföra en cisternkontroll?
Kontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Ackrediterade kontrollorgan, dvs företag godkända för att genomföra
kontrollerna kan du få uppgift om hos Swedac, www.swedac.se Du kan också titta på Gula sidorna under bl a oljesanering och tankrengöring.

Kontrollrapport
Från och med 1 juli 2018 gäller nya föreskrifter från Naturvårdsverket om lagring och hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).
En av förändringarna är att kopior på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförs enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten. Det betyder att kopior på kontrollrapporter på utförda kontroller från 1 juli 2018 ska skickas in till miljö- och byggenheten.

 

Mer information
För mer information besök
www.naturvardsverket.se
www.msb.se
www.swedac.se

 

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2010-02-01
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-06-15