Miljötillsyn och lagstiftningen

Med begreppet miljöfarlig verksamhet avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 
På miljöenheten arbetar vi efter Miljöbalken, de beslut och föreläggande som vi fattar utgår från lagstiftningen, Miljöbalken (1998:808). Nedan följer några exempel på vad som står i Miljöbalken som är av vikt för företag men även kan påverka dig som privatperson:

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
2 kap. 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet.
Enligt Miljöbalken definieras en miljöfarlig verksamhet enligt tre kriteriepunkter:
9 kap. 1 §
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.
30 kap. Miljösanktionsavgifter
1 § Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift på mellan 1.000 och 1.000.000 kronor som tillfaller staten, och kan dömas ut om man inte följer vissa av de föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Det är miljökontoret som beslutar om att miljösanktionsavgifter ska betalas av verksamhetsutövare.
2 § En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonMiljöinspektör
Åsa Lundin
0433-72061

Miljörapporter
Miljöinspektioner
Förorenade områden
Oljeavskiljare
Lantbruk
Klagomål på verksamheter

Sida skapad 2010-02-01
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-12-01