Brandfarlig vara

Brandfarliga varor

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 ⁰C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, metan, vätgas, dimetyleter, ammoniak och acetylen.

Brandfarliga vätskor

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100 ⁰C. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60 ⁰C och vätskor med flampunkt mellan 60 ⁰C och 100 ⁰C.
För gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55 ⁰C eller högre gäller samma undantag från tillståndsplikt som för brandfarliga vätskor med flampunkt övre 60 ⁰C.

Brandreaktiva varor

Till brandfarliga varor räknas förutom brandfarliga gaser och vätskor även brandreaktiva varor. Brandreaktiva varor är ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelats av MSB eller någon av dess föregångare. Dessa är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. Undantag från tillståndsplikt anges i respektive föreskrifter. Brandreaktiva varor kan ofta ingå i samma tillstånd som de brandfarliga gaserna och vätskorna.

Tillståndsplikt

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag. MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor anger vilken hantering som undantas från tillståndsplikten.
Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Man kan alltså utgå från att om man har med brandfarlig vara att göra så innebär det en hantering som kan vara tillståndspliktig.
Observera att samma krav ställs på hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor oavsett om den är tillståndspliktig eller inte.

När behöver ni söka tillstånd tillstånd hittar ni här

Vem ska ha tillståndet?

Det är den som hanterar de brandfarliga varorna som ska ha tillstånd. För en verksamhet ska tillståndet omfatta hela verksamhetens hantering, den kan alltså inte delas upp på flera personer eller avdelningar.
Vidare är tillståndsplikten inte kopplad till ägande; det är inte självklart att den som äger en anläggning med hantering av brandfarliga varor ska vara den som har tillstånd för hanteringen. Det är inte ovanligt att ägaren överlåter hanteringen till någon annan, som då också ska ha tillståndet.
Det är den juridiska person som har den faktiska och juridiska kontrollen över verksamheten som ska ha tillståndet. Juridisk kontroll innebär att ha den rättsliga möjligheten att direkt bestämma över hanteringen. Om man via ett avtal avsäger sig denna kontroll kan man inte vara tillståndshavare. Däremot kan man få uppgifter utförda genom att köpa tjänster.
Faktisk kontroll innebär att:
Ha tillträde till hanteringsplatsens samtliga delar
Ha rätt att stänga ner verksamheten om säkerheten inte betryggas
Ha kontroll över leveranser av brandfarliga varor
Ha kontroll över underhåll och reparationsarbeten
 

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonStf Räddningschef
Anders Johansson
0702-842097
Sida skapad 2010-06-28
av Anders Johansson
Senast uppdaterad 2017-11-20