Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen.
Verksamheter som hanterar farliga ämnen är indelade i två nivåer, lägre och högre kravnivån. I Markaryds kommun finns det två anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningens lägre nivå. Kommunen ska enligt lag informera allmänheten om verksamheten som bedrivs och vilka risker det finns med hanteringen.

Gasolstation
Kravnivå: Lägre
Fastighet: Hammaren 1, Markaryds kommun
Verksamhetsutövare: E.ON Gas Sverige AB

E.ONs gasolstation i Markaryd klassas som farlig verksamhet med särskilda krav på säkerhetsnivå. E.ON Gas lagrar och distribuerar gasol (Propan 95) till ett lokalt gasnät. De kemikalier som förekommer i verksamheten, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är gasol.
Om en olyckshändelse skulle inträffa larmas räddningstjänsten till platsen.
Läs mer -Information till allmänheten från E.ON Gas Sverige AB- Gasolstation Markaryd

Bergtäkt
Kravnivå: Lägre
Fastighet: Sånna 1:31, Markaryds kommun
Verksamhetsutövare: Johanssons Berg i Heljalt AB

Bergtäkten i Axhult klassas som farlig verksamhet med särskilda krav på säkerhetsnivå. Det primära syftet med täktverksamheten är att producera berg- och moränmaterial till olika anläggningsarbeten. Brytningen sker genom sprängning och borrning. De kemikalier som förekommer i verksamheten, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, är sprängmedel.
Om en olyckshändelse skulle inträffa larmas räddningstjänsten till platsen.
Läs mer- Information till allmänheten enligt Seveso III- direktivets krav på alla Sevesoverksamheter- Bergtäkt Axhult

Mer information
https://www.msb.se/seveso

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2016-11-28
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2016-11-28