När ska anmälan vara inne?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Anmälan

Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:
Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad
Uppförande av vissa anläggningar t ex nöjesparker, idrottsplatser, cisterner, master/torn, vindkraftverk, murar, plank m fl, m fl, ring för information i det enskilda fallet
Ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning
Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader
Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter
Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarande värde
Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk
Anmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom 2 år från dagen för anmälan.

Andra språk/Other Languages