God man för ensamkommande barn

Information redovisning ensamkommande Markaryd
Nya arvodesregler från 1 juli 2016

Från och med den 1 juli 2016 utgår ett schablonarvode till gode män för ensamkommande barn. Schablonen ligger på 6 % av prisbasbeloppet innan PUT (permanent uppehållstillstånd) och 3 % av prisbasbeloppet från och med en månad efter PUT. Prisbasbeloppet ligger 2016 på 44 300 kronor. Kostnadsersättning utgår med schablon om 1 % av prisbasbelopp innan PUT och 0,5 % av prisbasbelopp från och med en månad efter PUT. Utbetalning sker en gång per månad.

Uppdraget som god man för ensamkommande barn ska redovisas fyra gånger per år (i januari, april, oktober och juli) på särskild blankett. Kostnadsersättning söks på en separat blankett och lämnas in en gång per uppdrag.

Extraordinära insatser
Om det undantagsvis skulle vara ett uppdrag som kräver extraordinära insatser kan gode mannen begära arvode utöver schablon, vilket då bedöms i likhet med andra anspråk på extra arvode. Arvode utgår i dessa fall utöver schablon med ett belopp motsvarande 200 kr/timme. Sådant som kan ligga i dessa uppdrag kan vara då det ensamkommande barnet är inblandat i polisutredning, är föremål för LVU-placering för ex. missbruk. Avstämning i sådana ärenden görs tillsammans med socialtjänsten. Sådant som ingår i asylutredningen ingår inte i vad som kan ge arvode utöver schablon. Detta söks på särskild blankett (länk till blankett).

För att arvode och kostnadsersättning ska kunna betalas ut i tid måste samtliga handlingar vara överförmyndaren tillhanda senast den 15:e i varje kvartal.

Om du blir god man för ett ensamkommande barn som inte tidigare har haft en god man utgår ett startarvode om 2 500 kronor.

Så här fyller du i redovisningsblanketten
Blanketten ”Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn” är den blankett som måste skickas in senast den 15:e januari, 15:e april, 15:e juli, respektive den 15:e oktober. Överförmyndaren har rätt att sänka nivån på arvodet om redovisningen inte inkommer i tid (se arvodesreglementet – länk).
Punkt 1 – personuppgifter för barnet och eventuellt PUT-datum, samt dina personuppgifter och kontaktuppgifter till det offentliga biträdet (om det finns ett sådant)
Punkt 2 – uppgift om var barnet befinner sig
Punkt 3 – samtliga frågor ska besvaras och avser den aktuella perioden, alltså den period du redovisar för. Ex. om du svarar nej på att barnet inte får skolundervisning så måste du också förklara varför.
Det är också viktigt att du bifogar ev. beslut från Migrationsverket (3.15), samt ev. bevis om folkbokföring (3.16).
Punkt 4 – här redovisar du vilka ersättningar och/eller bidrag som barnet har fått under den aktuella perioden
Punkt 5 – här redovisar du hur barnets pengar har hanterats under den aktuella perioden. Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden om barnet har fått PUT.

Under kompletterande uppgifter uppger du sådant som kan vara bra för överförmyndaren att veta, exempelvis en förklaring till varför du inte har kunnat få fram ett kontoutdrag.

Så här fyller du i blanketten ”Begäran av arvode för extraordinära insatser för uppdrag som god man för ensamkommande barn”

Fyll i dina och barnets personuppgifter, samt ev. PUT-datum.

Arvode utöver schablon för extraordinära insatser – här skriver du upp de timmar du anser att du har lagt ner som går utanför ett normaluppdrag. Exempel på detta kan vara polisutredning.

Kom ihåg
• Bifoga kontoutdrag för den aktuella perioden om barnet fått PUT
• Bifoga ev. beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd
• Bifoga ev. personbevis om barnet har folkbokförts

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonÖverförmyndare
Berit Nilsson
0433-722 01

Sida skapad 2016-10-12
av Evelina Jahnsén
Senast uppdaterad 2018-04-19