Psykologiskt och psykosocialt arbete

Skolpsykologen

Individinriktat arbete

Psykologers individinriktade elevhälsoarbete inom skolan omfattas av hälso- och sjukvårds­lag­stift­ningen. Psykologer har liksom andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården ett särskilt yrkesansvar och deras yrkesutövning står under Socialstyrelsens tillsyn.

Psykologisk utredning och bedömning genomförs för att förtydliga elevens behov i skolan. Den psykologiska utredningen kan belysa elevens kognitiva och sociala utveckling, psykiska mående samt den inlärningsmiljö som eleven vistas i. Utredningen åtföljs alltid av en samplanering med föräldrar och berörd personal för att omsätta bedömningen i pedagogiska åtgärder.

Stödinsatser vid skolrelaterade problem genom t ex rådgivning, samtal och samverkan med olika instanser.

Gruppinriktat arbete

Konsultation och handledning till skol- och förskolepersonal samt skolledning. Utgångspunkten är alltid arbetet med barnet/eleven/gruppen, men kan även innehålla process- och organisationsinslag.

Utbildning och kompetensutveckling för personal, föräldrar och elever.


Organisationsinriktat arbete

Psykologen tillför psykologi i organisations- och utvecklingsfrågor genom metodutveckling, kartlägg­ning, utvärdering och kvalitetsarbete samt förmedlar aktuell forskning. Sådant arbete kan utföras såväl inom Elevhälsans organisation som ut mot rektorsområdena.

Skolkuratorerna

Vi är två skolkuratorer som är verksamma i kommunens samtliga skolor (Traryds skola, Strömsnässkolan, Timsfors skola, Markaryds skola samt KCM).

 

Vi arbetar för att elever ska uppnå goda studieresultat utifrån fokus på deras goda mående. Detta gör vi bland annat genom vårt arbete med elevgrupper men främst i enskilda individsamtal, gärna i samarbete med pedagoger och föräldrar.


De enskilda samtalen kan vara stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande. V
id arbete med klasser eller andra elevgrupper är syftet att arbeta förebyggande för att skapa en god stämning mellan eleverna. 

Elever söker ofta upp oss på egen hand men blir ibland rekommenderade samtalsstöd av sina lärare eller föräldrar.

Samarbetet med pedagogerna är prioriterat och vi  träffar alla arbetslag vid behov för att planera och följa upp insatser. Samarbete med andra instanser såsom Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och polisen bedrivs också på kontinuerlig basis.
Ett nära samarbete med föräldrarna är också av stor vikt och vi är måna om att främja kommunikation mellan skola och hemmet. 

Om man som elev upplever att man inte har det bra, har man rätt att få hjälp. Vi har tystnadsplikt men även anmälningsplikt till socialtjänsten (enl. 14 kap § 1 SoL). Det betyder att vi inte för vidare det elever berättar för oss i förtroende, förutsatt att det inte är saker som riskerar deras välmående och utveckling. Skolkuratorn kan alltså bryta tystnadsplikten och kontakta socialtjänsten vid misstanke om att en elev far illa.      

Madlen Sandström & Elin Hjort

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter:

Skolkuratorer:

Madlen Sandström
Strömsnässkolan/Traryds skola
Tel: 0433-722 65
madlen.sandstrom@markaryd.se

Elin Hjort
Timsfors skola/Markaryds skola
Tel: 073-305 82 69
elin.hjort@markaryd.se

Länkar:

Barn- och ungdomshälsan

Bris

Det goda föräldraskapet

Ungdomsmottagning på nätet

Sida skapad 2013-02-20
av Madlen Sandström
Senast uppdaterad 2018-01-04