Skolhälsovård/Medicinsk insats

Information om skolhälsovårdens/elevhälsans medicinska insats
Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Målet är enligt skollagen att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Vi arbetar i första hand förebyggande och strävar efter att stärka det friska hos varje individ.

Skolhälsovården följer ”Vägledning för Elevhälsan” och ”Metodbok för skolhälsovården”. Verksamheten styrs även av Hälso- och Sjukvårdslagen.

Skolhälsovården är kostnadsfri och frivillig. Basprogrammet för de åldersrelaterade hälsobesöken i Markaryds kommun baseras på rekommendationerna i Vägledning för elevhälsan. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och samtal. Skolsköterskan utför även enklare sjukvårdsinsatser.

Vaccinationer utförs enligt Socialstyrelsens barnvaccinationsprogram.

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt och medgivande från vårdnadshavare/myndig elev krävs för utlämnande av information om enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal. Undantag i särskilda fall (se lagen om offentlighet och sekretess, 25 kap, § 13 a)

Vid akut sjukdom eller olycksfall i hemmet ska vårdcentral, sjukvårdsupplysning eller akutsjukvård kontaktas. Om barnet blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall i skolan kontaktar skolan föräldrarna. När skolsköterskan finns på plats hjälper hon till med råd och information.
Vård av sjuka barn /1177

Vaccinationer i skolan

- I skolår 2 erbjuds vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (en spruta)

- I skolår 8 eller 9 erbjuds vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (en spruta)

HPV-vaccin

- I skolår 5 erbjuds flickor vaccination mot HPV (två sprutor enligt fastställt schema)

Kompletterande vacciner inom barnhälsovårdsprogrammet erbjuds till ofullständigt vaccinerade barn.

Hälsobesök

Förskoleklass

 • - Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • - Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av
 • skolhälsovårdsjournal
 • - Samtal med elev och vårdnadshavare
 • - Kontroll av längd, vikt och syn. Hörselundersökning vid behov.
 • - Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Skolår 2

 • - Kontroll av längd och vikt. Synundersökning vid behov.
 • - Samtal med eleven om inlärning, trivsel och kamratrelationer

Skolår 4

 • - Hälsouppgift från vårdnadshavare samt hälsoenkät från eleven
 • - Samtal med eleven om skolsituation, hälsa och livsstil
 • - Kontroll av längd, vikt, syn och rygg
 • - Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Skolår 5

 • - Pubertetsundervisning i tjej- och killgrupper

Skolår 7

 • - Hälsouppgift från vårdnadshavare samt hälsoenkät från eleven
 • - Hälsosamtal med eleven om skolsituation, hälsa, livsstil, ANDT,
 • samlevnad
 • - Kontroll av längd, vikt, syn, rygg och färgseende
 • - Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Gymnasiet, skolår 1

 • - Hälsoenkät från eleven
 • - Hälsosamtal med eleven om skolsituation, hälsa, livsstil, ANDT, -
 • relationer, sexuellt överförbara infektioner
 • - Kontroll av längd och vikt. Synundersökning vid behov
 • - Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

Kontrollelever

Vissa elever kan behöva ett särskilt utformat program för hälsobesöken och avvikelser kan då göras från det ordinarie basprogrammet vid hälsobesöken. Skolsköterskan kan oftare än vad basprogrammet anger träffa elever med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning liksom vid olika former av inlärningssvårigheter. Extra kontroller kan också behövas när avvikelser observeras vid tillväxt- eller ryggkontroller. Skolsköterska och skolläkare samverkar med elevvårdsteam och övrig personal inom skolan samt andra aktörer.


Skolhälsovården vill öka förutsättningarna för varje individ att må så gott psykiskt och fysiskt som är möjligt utifrån dennes förutsättningar,vilket är grunden till att han/hon ska kunna tillgodogöra sig undervisningen, nå så goda resultat som möjligt och få ett gott liv.

Andra språk/Other Languages

Kontaktuppgifter:

Skolsköterskor:
Linda Persson
Strömsnässkolan: måndag, tisdag, torsdag, fredag
Traryds skola: onsdag
Tel: 0433-722 66
linda.persson2@markaryd.se

Gunilla Stahm
Markaryds skola F-6: måndag, onsdag, torsdag, fredag
Timsfors skola: tisdag
Tel: 0433-721 91
gunilla.stahm@markaryd.se

Roma Lund
Markaryds skola 7-9: onsdag, torsdag, fredag
KCM: måndag, tisdag
Tel: 0433-721 65
roma.lund@markaryd.se

Skolläkare:
Magnus Brandt
Grundskolan och gymnasieskolan
(tidsbokning efter överenskommelse med respektive skolsköterska)

KontaktpersonStöd- och Utvecklingschef
Maria Gustavsson
0433-720 04
Sida skapad 2015-01-26
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2018-08-27