Centrala elevhälsan

Samlad kompetens med eleven i fokus

Vårt uppdrag är att stödja förskola och skola i arbetet med barn och ungdomars hälsa och lärande.

Centrala elevhälsans arbetsområde är förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Vid behov av särskilda elevvårdsinsatser kontaktar skolans rektor verksamhetschefen för Centrala elevhälsan.

Elevhälsan finns inskriven i skollagen 2 kap. 25 och 26 §.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses
.

Vårt arbete innebär
- Kommunens övergripande arbete med elever i behov av stöd
- Förebyggande arbete
- Rådgivning, stöd och handledning/konsultation
- Utredningar och kartläggningar
- Samordning av resurser
- Samverkan med andra instanser
- Individuella insatser kring barn i behov av stöd

 

GTranslate

KontaktpersonStöd- och Utvecklingschef
Maria Gustavsson
0433-720 04
Sida skapad 2010-10-08
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2017-08-15