Vanliga frågor och svar

Varför gör ni den här genomgången?
Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med genomgången följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Hur har kontrollen gått till?
Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2015. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Varför jämför ni mot 2015, så långt bakåt i tiden?
Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2016. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?
Vi kommer att fakturera i olika omgångar med start i september. Kontrollen har genomförts utifrån fakturamottagarens (inte barnets) födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?
Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?
Du kontaktar ekonomiavdelningen te. 0433-720 20 eller 0433-720 15 så hjälper de dig med ett uppskov.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?
Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas.

Vart ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Maila ditt önskemål eller ring, så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Fakturan kan inte stämma – vart ska jag vända mig?
Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du mailar eller skickar ett brev till Utbildnings- och kulturförvaltningen, Box 74, 285 22 Markaryd. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?
Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:
• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
• Arbetslöshetsersättning/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
• Familjehemsersättning (arvodesdel)
• Vårdbidrag till barn med funktionsnedsättning (skattepliktig del)
• Skattepliktig livränta
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
• Övriga inkomster

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?
Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka. Detta beräknas ske under juni månad.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?
Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var 2015.

Jag har kontaktat er men inte fått något svar. Varför inte?
Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Det kan också vara svårt att nå oss på telefon under denna period.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?
Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/ fritidshemmet. Vi har även informerat via kommunens webbplats. Annonsering i Smålänningen och Veckobladet den 7 augusti och den 9 augusti.

E-post: barnomsorg@markaryd.se
Telefon: 0433-738 42
Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl. 10.00 – 12.00

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2017-06-20
av Lina Van Der Putten
Senast uppdaterad 2017-07-31