Elevinflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse. 

I Markaryds kommun arbetas aktivt med barn och ungas inflytande. I skolan finns klassråd, elevråd och för hela kommunen finns Ungdomsinskottet som arbetar både med skolfrågor och med frågor som berör fritiden.  Se www.mupi.se

Inom förskolorna ges barnen inflytande över verksamheten och deras intressen tas tillvara. 

>> Läs mer här om elevinflytande i skolan.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2015-01-27
av Maritha Karlsson
Senast uppdaterad 2015-01-28