Vad gäller för att installera en braskamin?

Tillhörande Huvudmeny: 
miljö

Anmälan

Skall enligt Plan- och bygglagen göras mist 3 veckor innan arbetena påbörjas, men tiden kan ofta kortas så att arbetena kan påbörjas så snart bekräftelse av bygganmälan erhållits. I fall då även bygglov krävs är det också ofta möjligt att korta ner tiden så att anmälan kan göras samtidigt som bygglov söks.

Anmälan skall bl a göras då arbetena avser:
Uppförande eller tillbyggnad av en byggnad
Uppförande av vissa anläggningar t ex nöjesparker, idrottsplatser, cisterner, master/torn, vindkraftverk, murar, plank m fl, m fl, ring för information i det enskilda fallet
Ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning
Installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader
Installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter
Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarande värde
Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader eller ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk
Anmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom 2 år från dagen för anmälan.
OBS! särskilt att anmälan skall göras vid installation av eldstad (braskamin, braskassett, panna, kakelugn etc.) och rökkanal, och särskilt att beakta är att anmälan skall göras INNAN installationen sker.

Information om anmälan

- för eldstäder –

 

För eldstad som braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna (pellets, ved, olja etc), ändring av skorsten eller liknande anordning för eldning gäller följande!

 

Särskilt att beakta är att anmälan skall lämnas in tre veckor innan arbetena påbörjas.

 

Innan du påbörjar arbetet bör du kontakta en skorstensfejarmästare för rådgivning. När arbetet har slutförts skall skorstensfejarmästare eller annan likvärdig sakkunnig besiktiga installationen samt utfärda ett besiktningsbevis.

 

 

Vid installation eller väsentlig ändring!

 

Eldstad

Krav på anmälan

Olja till ved

JA

Olja till pellets

NEJ

 

 

Ved till olja

NEJ

Ved till pellets

NEJ

 

 

Pellets till ved

NEJ

Pellets till olja

NEJ

Anmälan krävs vid:

 

- installation av ny eller väsentlig ändring av

  eldstad samt ändring av skorsten etc.*

 

- installation av öppen braskassett i bef. öppen spis

  då denne ansluts/muras ihop med bef. rökkanal

 

- kan även röra sig om omfattande murningsarbete

 

 

Anmälan krävs ej vid:

 

- byte av befintlig eldstad mot densamma

 

- om braskassetten släpper ut röken fritt i den öppna

  spisen utan tät anslutning till rökkanal

 

 

Även om anmälan ej krävs erfordras ett besiktningsbevis/protokoll från sakkunnig.

 

 

 

 

 

 


Är du osäker på om du behöver fylla i en anmälan eller ej?

Ta då kontakt med Miljö- och byggnadskontoret hos kommunen.

 

*Med väsentlig ändring menas ändringar som påverkar brandsäkerhet och brandskydd

Andra språk/Other Languages