Rekryteringsprocessen

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen (2012) utvecklat ett bedömningsinstrument som används av Markaryds kommun i ett första skede vid rekrytering av familjehem. Med rekrytering menas det arbete som påbörjas när en ansökan om att bli familjehem inkommer till socialtjänsten. Instrumentet är ett stöd vid första urvalet av familjehem innan en mer djupgående utredning påbörjas. Det bidrar till att rekryteringar av familjehem görs på ett mer systematiskt och enhetligt sätt. Det främsta syftet är också att blivande familjehem ska få en insikt om vilka krav som ställs på ett familjehem och vad som förväntas av dem inom familjehemsuppdraget.

Instrumentet utgår ifrån olika problemområden som i sin tur baseras på svensk och internationell forskning och professionens kunskap och erfarenhet. Fokus ligger på faktorer som på olika sätt kan innebära en risk för det placerade barnet. Tillsammans med registerutdrag, referenser och läkarintyg kommer den information som tas fram med hjälp av instrumentet utgöra ett stöd vid bedömningen av vilka sökande som är lämpliga att gå vidare för en fördjupad utredning.

Instrumentet ska besvaras av den sökande och ger socialtjänsten information på ett relativt enkelt och snabbt sätt. Det inleds med frågor om den sökandes bakgrund och därefter ställs frågor utifrån problemområden som fysisk och psykisk hälsa, missbruk och kriminalitet. Den sökande ska också ta ställning till frågor kring vilka skäl den sökande har för att vilja bli familjehem och vilka uppfostringsstrategier som familjen använder. I den sista delen ställs påståenden inom olika ansvarsområden om vad ett familjehemsuppdrag kräver. Dessa ansvarsområden är kopplade till vården av det placerade barnet och grundar sig bland annat på svensk forskning.

Blankett för intresseanmälan hittar du här!

Markaryds kommun
IFO/Familjehemsenheten
Att: Renata Caisander
Box 74
285 22 MARKARYD

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-11-13
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-03-17