Skolfrånvaro

Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses. Utbildnings- och kulturnämnden följer upp ogiltig frånvaro på en övergripande nivå. Rektor ansvarar för skolpliktsbevakningen på den egna enheten.
Vid ogiltig frånvaro och vid omfattande giltig frånvaro ansvarar rektor för att orsakerna till frånvaron utreds. Utredningen ska leda till konkreta åtgärder för eleven.
Vårdnadshavarna ska informeras, så snart som möjligt, helst samma dag, som frånvaron inträffade, även vid sen ankomst.
Enhetens rutiner för skolpliktsbevakning ska omfatta dokumentation av frånvaron, utredning och åtgärder samt tydliggöra ansvarsfördelningen.
Skolans hemsida!

Verksamheter dit du kan vända dig
Socialtjänsten
Telefon 0433-720 00.

Elevhälsan
Skolkuratorn eller skolsköterskan på din skola.
Telefon 0433-720 00.

Ungdomsmottagningen
Är öppen på måndagar under skolterminer. Det är drop-in mellan kl 15-17. Verksamheten finns för tjejer upp till 20 år och killar upp till 25 år. Du hittar oss på Kungsgatan 34, ingång från Posttorget, i Markaryd.

Andra språk/Other Languages

Sida skapad 2013-09-25
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2015-06-22