Flyktingmottagning

• Bli språkvän • Ensamkommande flyktingbarn 
• Olika ansvarsområden för asylmottagning •

Många kommuninvånare hör av sig till oss med frågor om flyktingmottagning. Här har vi samlat information och länkar för att du ska kunna läsa mer om hur flyktingmottagningen fungerar, hur du kan hjälpa till samt hur arbetsmarknadsorganisationen i kommunen arbetar med flyktingfrågor.

Från och med första mars år 2016 ska alla kommuner enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning kunna anvisas att ta emot nyanlända som beviljats
uppehållstillstånd.
- Regeringen beslutar om antalet som ska omfattas av anvisningar samt länstal.
- Länsstyrelserna fastställer länstal.
- Migrationsverket är anvisande myndighet.
- Under år 2017 kommer ingen nyanländ att bli anvisad till Markaryds kommun.
- Många flyktingar har själva bosatt sig i kommunen.

Migrationsverket har det stora ansvaret för dem som söker asyl. När de beslutat om asyl blir personen anvisad till kommunerna. Kommunen ser till att alla ensamkommande barn får boende och omsorg, och att alla barn och unga erbjuds skola. Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård. Det stora antalet personer i mottagandet leder till att kommunen arbetar intensivt med att hitta boenden. Det är också viktigt med en bra samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen för att underlätta för nyanlända att snabbt komma ut i arbetslivet.

Varför flykting- och asylmottagande?
Sverige är ett land som värnar mänskliga och demokratiska rättigheter. Att vi välkomnar människor till Sverige har flera syften. Dels är det en humanitär insats; vi erbjuder en möjlighet till en trygg och ljus framtid för människor som vill lämna ett svårt liv bakom sig. Att fly från exempelvis krig, tortyr och förföljelse och söka skydd och asyl i andra länder är en mänsklig rättighet och regleras av FNs konvention om mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat.

De människor som kommer är också ett viktigt bidrag. Vi står inför en utmaning de kommande åren då 1,5 miljoner människor väntas gå i pension mellan 2010 och 2025. Det innebär arbetskraftsbrist som bland annat drabbar vård, skola och omsorg hårt. I Sverige har vi lyckats kombinera en förhållandevis hög invandring med en god ekonomisk utveckling. I framtiden behöver vi bli ännu bättre på att tillvarata nysvenskars kompetens och resurser för att kunna upprätthålla vår välfärdsstat.

Många som är nya i landet saknar kontakter med svensktalande personer, men vill gärna ha det. 


Vill du bli den kontakten?
Att vara fadder bygger på ett ömsesidigt utbyte mellan individer och/eller familjer där du som fadder kan bidra till att nyanlända får möjligheten att öva på att tala svenska, lära känna den lokala orten, och få ett större kontaktnät. Samtidigt får du som svensktalande fadder nya perspektiv och kunskaper om andra kulturer.

Andra språk/Other Languages

KontaktpersonVerksamhetschef IFO
Inger Ohlin
0433-72046

 

Sida skapad 2010-04-15
av Ingvar Bergman
Senast uppdaterad 2017-01-12