Alliansens i Markaryd budgetförslag 2015

Efter en period av lokal expansiv politik med stora satsningar bland annat på våra barn och ungdomar i projektet ”Framtidens skola” krävs en större återhållsamhet. Samtidigt finns det stora utmaningar som politiken måste ta sig an. Alliansens budgetförslag innehåller därför såväl satsningar som effektiviseringar. Vi både gasar och bromsar!

Alliansen fokuserar i sitt budgetförslag på tre tydliga prioriteringar som vi, under den kommande planperioden, tillför mer resurser:

1. Äldreomsorgen – i form av resurser till höjd bemanning i särskilt boende och till insatser då våra äldre är i behov av hjälp och stöd. Vidare resurser för trygghet i ordinärt boende, trygghetsboende samt en förstäkt rehabiliteringskedja.

2. Barn och ungdomar med särskild problematik – i form av ökade resurser för att möta de kraftigt ökade kostnader som uppstått under det senaste året för bl a placeringar, samt till förebyggande insatser. Alliansen är inte beredd att låta konsekvenserna av ökade kostnader för utsatta barn och ungdomar drabba våra ordinarie verksamheter.

3. En utbyggd bredbands-infrastruktur – i form av resurser till en snabb och effektiv utbyggnad av fiber med hög överföringskapacitet som ska nå huvuddelen av befolkningen/fastigheterna i hela kommunen.

Dessa tre tydliga prioriteringar finansieras huvudsakligen genom

1. Effektiviseringar inom den kommunala administrationen – ett tydligt uppdrag till centrala ledningsgruppen att genomföra en strukturell översyn och vidta de organisatoriska förändringar som är möjliga därav, i första hand inom de administrativa delarna av kommunens verksamhet.

2. Utdebiteringen höjs till 21,31 kr.

Bengt Germundsson (KD)
Sven Jansson (C)
Tommy Andersson (M)

>> 2014-10-13 Alliansens budgetförslag slutligt

>> 2014-10-14 Budgetberedningens förslag

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2014-10-14
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2014-12-03