Beslut om upphandling av Höjdenskolan etapp 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade igår att godkänna förfrågningsunderlaget för Framtidens skola, Höjdenskolan etapp 2.

Entreprenadformen är en s k Utförandeentreprenad, AB 04, där generalentreprenören har samordningsansvaret för entreprenaden. Under hösten och vintern har den upphandlade konsulten, Grontmij, tillsammans med en projekteringsgrupp tagit fram fullständiga handlingar för hela projektet innefattande arkitektur, konstruktion, mark, el, styr- och regleringsutrustning, ventilation och VVS.

Inledningsvis gick det ut en enkät till elever och personal som berördes av den första etappen för att få in synpunkter på vad som skulle kunna förbättras med erfarenhet av ett drygt år i den först nybyggda skollokalen på Höjden.

I projekteringsgruppen har sedan personalen varit väl representerad och, enligt uppgift, har de synpunkter som personalen fört fram också beaktats i projekteringen. För att få ett bra slutresultat är det viktigt att personalens erfarenheter tas tillvara. Fastighetsenheten och utbildnings- och kulturförvaltningen har haft en nära samverkan under hela projekteringen.

Upphandlingen omfattar nybyggnad av två skolbyggnader med friliggande ekonomibyggnad innehållande sophus, vaktmästeri och förrådsdel, samt utvändig skolmiljö med väg och angöring för Framtidens skola, Höjdenskolan etapp 2, i Markaryd. Skolbyggnaderna utgör en BTA om vardera 1 060 m², totalt 2 120 m², plus ekonomibyggnaden om totalt 92 m².

Några förändringar har gjorts i förhållande till det förslag som redovisades till kommunfullmäktige i maj 2012. På önskemål från personalen byggs de två uterummen in i själva byggnaden. Vidare har den planerade ekonomibyggnaden blivit något större för att möta verksamhetens behov. Den yttre miljön har också ändrats något genom fler parkeringsplatser samt olika lekredskap, cykelbanor mm för eleverna. Bedömningen är att dessa förändringar ska rymmas inom det budgeterade anslaget.

I samband med nybyggnationen kommer kommunen samtidigt att modernisera vissa delar av dagvattenhanteringen i området, men detta ligger utanför projektet och inom VA-enhetens ansvar och budget.

Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast 2013-03-11. Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn till pris (80 %) samt kvalitet, erfarenhet och kompetens (20 %).

Arbetet bedöms kunna påbörjas i slutet av mars 2013 och entreprenadarbetena skall vara slutförda senast 2014-06-30.

Om förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kan uppfyllas skulle det vara klart för inflyttning sommaren 2014.

>> Översikt

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-02-05
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05