Föreläggande att söka tillstånd för grundvattenbortledning

Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne förelägger Sydvatten att söka tillstånd för grundvattenbortledning.

Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne har beslutat att senast den 31 december 2016 förelägga Sydvatten AB att söka tillstånd för grundvattenbortledning till Bolmentunneln.

– Markaryds kommun välkomnar detta beslut i en fråga som vi tvingats driva under flera år, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

Frågan huruvida Sydvatten AB har tillstånd att leda bort grundvatten till Bolmentunneln har varit föremål för en omfattande prövning i ett flertal rättsinstanser ända upp i Högsta Domstolen. Ärendet har aktualiserats till följd av att Sydvatten i flera fall motsatt sig detaljplaneläggning för verksamheter i tunnelns närhet bl a i Markaryds kommun.

Så sent som i februari i år konstaterade länsstyrelserna att man inte följt de laga kraft-vunna domarna i högre instans och begärde att målet skulle återförvisas till länsstyrelserna. Igår kom, som en följd härav, beslutet att förelägga Sydvatten att söka tillstånd för grundvattenbortledning.

I beslutet konstaterar länsstyrelserna, precis som domstolarna, att bortledning av grundvatten är en tillståndspliktig verksamhet samt att Sydvatten AB saknar tillstånd för denna verksamhet.

– Det är ett mycket välkommet besked att nu även länsstyrelserna efter flera års processande förelägger Sydvatten en tillståndsprövning, säger Bengt Germundsson (KD). Detta är precis vad Markaryds kommun har efterfrågat under hela processen. Nu hoppas vi att det här ska vara slutet på den här processen och att Sydvatten slutgiltigt ska acceptera domstolarnas avgöranden.

Sydvatten får med hänsyn bl a till ansökans omfattning hela tre och ett halvt år på sig att upprätta sin tillståndsansökan. Advokat Magnus Berg, som företräder Markaryds kommun, anser inte detta särskilt anmärkningsvärt: – En ansökan av den här storleken utmed hela tunnelns åtta mil långa sträckning och som involverar flera kommuner och tusentals markägare kommer att vara mycket omfattande och kräva stora insatser från Sydvattens sida. Samtidigt bör det ligga i bolagets intresse att skynda på en ansökan eftersom det idag saknas tillstånd för verksamheten.

>> Beslut

För mer information:
Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun
Mobil: 070 – 20 90 485

Magnus Berg
Advokat
Nordic Law
Mobil: 070 – 681 25 45

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-05-31
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05