Förslag till uppgörelse om Golfresort i Traryd

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun kommer på torsdag, den 25/4, att ta ställning till att kvitta den bankgaranti som tidigare ställts ut av DK-Nordic Fastigheter AB mot att hela området övergår till kommunens ägo. Därmed har ytterligare ett kapitel om en golfresort i Traryd avslutats.

I en kommentar säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson:
”Det är naturligtvis tråkigt att detta jätteprojekt, åtminstone i den här tappningen, inte kom att genomföras. Men tack vare ett, för Markaryds kommun, mycket fördelaktigt exploateringsavtal har inte bara kommunens skattebetalare hållits skadeslösa utan dessutom erhållit ett mycket stort markområde som nu ligger öppet för exploatering av Markaryds kommun eller någon utomstående intressent”

Kommunchefen i Markaryds kommun, Bengt Nilsson, poängterar att den enda investering Markaryds kommun gjort i sammanhanget är en kapacitetsökning av reningsverket, som ändå hade behövt byggas ut.

Bakgrund
Markaryds kommun tecknade 2008 ett exploateringsavtal med DK-Nordic FastigheterAB. Avtalet avsåg etablering av ”Golfresort Traryd” med planerad byggnation med högst 550 bostäder, en 18-håls golfbana och serviceanläggningar.

I avtalet ingick att bolaget skulle utge ett infrastrukturbidrag till kommunen för erforderliga investeringar utanför detaljplanelagt område föranledda av exploateringen.

Som säkerhet för exploateringsavtalets rätta fullgörande förband sig bolaget att till kommunen överlämna en bankgaranti i Eik Bank A/S om 15 600 000 kronor. Kommunen godtog samtidigt att nedsätta säkerheten med 5 200 000 kronor efter varje delbetalning av infrastrukturbidraget.

Bolaget betalade under 2009 ut 5 200 000 kronor som en första delbetalning på infrastrukturbidraget. Kommunen nedsatte då sin säkerhet via bankgarantin i motsvarande grad. Den omskrivna bankgarantin blev då på 10 400 000 kronor.

Delbetalningen av infrastrukturbidraget användes av kommunen för att öka kapaciteten vid Kvarnaholms reningsverk.

I samband med den danska bankkrisen övertog den danska statens bolag, Finansiel Stabilitet A/S, den av Eik Bank A/S utfärdade bankgarantin.

Bolaget gick 2011 i konkurs och driften togs över av en konkursförvaltare. Det är nu aktuellt att slutföra konkursen och i det sammanhanget har kommunen åberopat sin säkerhet i form av bankgarantin.

Efter förhandlingar har ett avtal arbetats fram mellan kommunen och Finansiel Stabilitet A/S där Finasiel Stabilitet A/S förbinder sig att erlägga full kontant betalning om 10 400 000 kronor. Avtalet är dock villkorat av att kommunen köper fastigheterna Tovhult 1:7 m.fl. från DK-Nordic Fastigheter AB i konkurs, genom dess konkursbo.

För mer information:

Bengt Germundsson
Tel. 0433-720 10
bengt.germundsson@markaryd.se

Bengt Nilsson
Tel. 0433-720 16
bengt.nilsson@markaryd.se

Bengt Göran Söderlind
Tel. 0433-720 23
bengt-goran.soderlind@markaryd.se

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-04-22
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05