Gamla Bensinmacken

Planområdet är beläget strax söderut från om centrala Markaryd tätort i utkanten av ett bostadsområde.


Ortofoto (2012) Planområdet är markerat med röd färg

Detaljplanens syfte att möjliggöra för bostads- och centrumändamål istället för nuvarande motortrafikändamål, därmed komplettera närområdets värden bättre.
Planen strider inte mot översiktsplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Strandskydd avses upphävas. Planärendet genomförs med standardförfarande.

Information och synpunkter
Kommunens växel 0433-720 00
mbn@markaryd.se

Om du är sakägare och vill ha rätt att överklaga detaljplanens antagande krävs ett skriftligt yttrande med underskrift senast under granskningskedet. Information hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL). För att kunna hantera lämnade synpunkter kommer synpunktslämnarens namn, adress och fastighetsbeteckning att registreras. Namn på privatpersoner tas bort från handlingarna på internet.

Relaterad information
>> Plankarta (2017-05-05)
>> Planbeskrivning (2017-04-12)
>> Granskningsutlåtande (2017-04-12)
>> Bullerberäkning

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2016-11-24
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2017-11-13