Germundsson får nytt uppdrag av regeringen

Regeringen har utsett Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd att ingå i den strandskyddsdelegation som regeringen inrättat och som har fått i uppdrag att förbättra tillämpningen av strandskyddsreglerna.

– Det här är ett mycket intressant uppdrag och en oerhört angelägen fråga där tillämpningen måste bli bättre över landet, säger Germundsson. Den nya strandskyddslagen fungerar inte som det var tänkt, varken i tätbebyggda storstadsområden eller i glest befolkade delar av landet.

- Genom mina uppdrag bland annat i SKL och Entreprenörsregion-en. och inte minst med erfarenhet från en - åtminstone fram till februari i år - ganska stelbent handläggning i min egen kommun, har jag en hel del kunskap och erfarenhet som jag hoppas kunna bidra med i delegationens arbete, säger Bengt Germundsson. Det är orimligt att lagstiftningen ska tillämpas exakt på samma sätt i glesbygdskommuner med flera kilometer strand per invånare som i tätbebyggda storstadsområden.

Delegationen har bl a fått i uppdrag att utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen ska utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog. Syftet med delegationens arbete är att bidra till kompetensutveckling när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen och förutsättningar för en nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna.

- Jag är glad att vi har kunnat utse en namnkunnig grupp beslutsfattare som med stort engagemang och erfarenhet kommer att kunna ta sig an dessa frågor, säger bostadsminister Stefan Attefall. En av delegationens viktigaste uppgifter blir nu att utveckla en arena för samverkan och information för kommuner och de myndigheter som ska tillämpa de nya reglerna och för allmänhet, organisationer, företag och andra berörda.

Ordförande i Strandskyddsdelegationen - Nationell arena för samverkan, är direktör Lärke Johns, tidigare myndighetschef för KRUS.

Övriga ledamöter är:

Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryds kommun
Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting
Chris Heister, landshövding i Stockholms län
Gustaf Hoffstedt, riksdagsledamot
Bengt Kjellson, generaldirektör på Lantmäteriet
Maria Söderberg, kommunalråd i Krokoms kommun
Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götaland
Janna Valik, generaldirektör på Boverket
Jan-Olov Westerberg, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet
Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län
Uppdraget ska vara slutfört i december 2015.

Strandskyddsdelegationens webbplats www.sou.gov.se/strandskyddsdelegationen

Regeringens pressmeddelande http://www.regeringen.se/sb/d/16775/a/215814

>> 2013-04-29 Förordnande Strandskyddsdelegationen

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-05-02
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05