Länsstyrelsen medger felaktig handläggning av Sydvatten-ärende

Dom i Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen har i en dom beslutat att upphäva Länsstyrelsens i Kronobergs län beslut att inte vidta några åtgärder mot Sydvatten till följd av tidigare lagakraftvunna domar. Länsstyrelsens beslut hade överklagats av bl a Markaryds kommun, som därmed får rätt av Mark- och Miljödomstolen.

Vid domstolens sammanträde i Markaryds kommunhus den 28 februari medgav länsstyrelsens företrädare att man haft en felaktig utgångspunkt för sitt föreläggande och att man inte hanterat ärendet enligt miljöbalken och i enlighet med utfärdade, lagakraftvunna domar.

I domen konstaterar Mark- och Miljödomstolen att såväl driften av Bolmentunneln som bortledningen av inläckande grundvatten ska bedömas enligt miljöbalken samt att denna fråga är rättskraftigt avgjord genom Högsta Domstolens beslut i januari 2012. Domstolen konstaterar vidare att länsstyrelsen har hanterat denna fråga i strid med vad miljödomstolen slagit fast i det lagakraftvunna avgörandet den 26 februari 2010.

– Det är ett mycket välkommet besked att länsstyrelsen äntligen, och efter flera års processande, medger att man under flera års tid hanterat tillståndsfrågan fel och i strid med gällande domar, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar. Länsstyrelsens ändrade hållning, liksom den nu utfärdade domen, är en framgång för Markaryds kommun, som under flera år drivit ärendet, liksom för alla drabbade markägare utmed tunnelns sträckning.

Enligt miljöbalken är bortledning av grundvatten en tillståndspliktig verksamhet. I tidigare dom från den 28 februari 2010, som ”är rättskraftigt avgjord” genom Högsta Domstolens beslut att inte bevilja resning, slår domstolen fast att ”något tillstånd som ger Sydvatten rätt att bortleda grundvatten utmed tunnelns sträckning finns däremot inte”.

– Mycket tydligare anvisningar än så här kan domstolen inte utfärda, säger Bengt Germundsson. Länsstyrelsen har därför att förelägga Sydvatten att omgående påbörja en tillståndsprocess om bolaget vill fortsätta leda bort grundvatten utmed den åtta mil långa tunnelsträckningen. Vidare står det helt klart att Sydvatten bedriver en tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd enligt miljöbalken, vilket är skäl för en åtalsprövning.

Enligt instansordningen återförvisas målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
 

För mer information:

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun
Mobil: 070 – 20 90 485

Magnus Berg
Advokat
Nordic Law
Mobil: 070 – 681 25 45

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2013-03-13
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2014-02-05