Markaryds kommun får rätt – Ingen resning i HD för Sydvatten

Högsta Domstolen har nu beslutat att inte bevilja någon resning för Sydvatten AB i det segslitna ärendet om otillåten bortledning av grundvatten till Bolmentunneln.

Markaryds kommun får än en gång rätt i högsta instans. – Äntligen kan vi sätta punkt för det här ärendet, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd. HD:s beslut är en stor framgång för berörda kommuner och markägare utmed tunnelsträckningen. Den här domen slår slutgiltigt fast att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort stora mängder grundvatten till Bolmentunneln. Därmed kan inte Länsstyrelsen i Kronoberg längre låta bli att agera.

Miljödomstolen kom fram till samma slutsats i en dom i februari 2010. Sydvatten överklagade domen, men Miljööverdomstolen beslutade i oktober 2010 att inte bevilja något prövningstillstånd. I samband med Bolmentunnelns idrifttagande i slutet av mars 2011 ansåg sig Sydvatten AB ha hittat ”nya omständigheter” för att utan tillstånd ha rätt att tillgodogöra sig inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Bolaget begärde därför resning i målet och menade att man hade alla tillstånd i ordning för att åter ta tunneln i drift. Denna begäran om resning avvisas nu av Högsta Domstolen.

Med samma motivering avslog Länsstyrelsen i Kronobergs län i april 2011 en ansökan från Markaryds, Ljungbys och Perstorps kommuner om att länsstyrelsen skulle förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan man har tillstånd för att leda bort inläckande grundvatten.

– Om inte förr, så borde det nu vara uppenbart för både Sydvatten och Länsstyrelsen att lagakraftvunna domar gäller även för dem, säger Bengt Germundsson. Med Länsstyrelsens godkännande har Sydvatten i snart ett års tid tillåtits att bryta mot gällande tillstånd. Jag förutsätter att Länsstyrelsen omgående agerar med förelägganden mot Sydvatten i enlighet med de domar som HD nu slutgiltigt slagit fast.

Dessa domar slår fast att bortledning av grundvatten till Bolmentunneln är en tillståndspliktig verksamhet och att Sydvatten AB saknar tillstånd för detta. Vidare slås det fast att Markaryds kommun lider skada av den pågående verksamheten och att Sydvatten ska vidta åtgärder för att förhindra denna skada.

Markaryds kommuns juridiska ombud, Magnus Berg, menar att HD:s beslut kan komma att få omfattande konsekvenser för Sydvatten: – Om Sydvatten tänker fortsätta leda bort grundvatten måste man naturligtvis inleda en tillståndsprocess för att få ett tillstånd. En sådan process kommer sannolikt att bli både långvarig och kostsam för bolaget, eftersom kommuner och markägare sannolikt kommer att kräva omfattande analyser av var inläckaget sker och i vilka mängder. Därefter torde det bli diskussioner om krav på åtgärder alternativt ersättning för de olägenheter som grundvattenbortledningen medför. Sydvatten och Länsstyrelsen har ju själva lagt ribban väldigt högt och det lär man nu få ta konsekvenserna av.

Sammanfattning av ärendet:
2005-06-07 Inledande samråd mellan Markaryds kommun,
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Sydvatten AB om
industriområde i Misterhult i närheten av tunneln
2008-06-26 Kommunfullmäktige fastställer detaljplanerna
2008-07-08 Sydvatten överklagar detaljplanerna
2009-01-02 Länsstyrelsen upphäver detaljplanerna
2009-01-13 Kommunstyrelsen i Markaryd överklagar
länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanerna
2009-04-15 Markaryds kommun anmäler Sydvatten för otillåten
grundvattenbortledning
2009-09-01 Länsstyrelsen lämnar anmälan utan åtgärd
2009-09-18 Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut till
Miljödomstolen
2010-02-26 Miljödomstolen beslutar att grundvattenbortled-
ningen är tillståndspliktig och slår fast att Sydvatten
saknar tillstånd
2010-09-02 Regeringen godkänner kommunens detaljplaner
2010-10-08 Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd
utan Miljödomstolens dom står fast.
2011-04-08 Sydvatten begär resning i Högsta Domstolen
2011-05-02 Kommunen yrkar att länsstyrelsen förbjuder
Sydvatten att leda bort grundvatten till dess man har tillstånd för verksamheten
2011-05-09 Sydvatten anmäler jäv mot samtliga domare i Mark-
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt vad gäller
deltagande i detta mål
2011-05-23 Mark- och miljööverdomstolen avslår Sydvattens

ansökan om resning
2011-05-25 Mark- och miljödomstolen lämnar invändningen om
jäv utan bifall
2012-01-20 Högsta Domstolen avslår Sydvattens ansökan om
resning.


För mer information:
Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun
Mobil: 070 – 20 90 485
Magnus Berg
Advokat
Nordic Law
Mobil: 070 -68 12 545
 

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2012-01-23
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2012-10-04