Markaryds kommun tecknar samverkansavtal med TeliaSonera om bredbandsutbyggnad

TeliaSonera Sverige AB har aviserat intresse av att bygga ut bredband i Markaryds kommun. För att underlätta utbyggnaden har TeliaSonera och Markaryds kommun upprättat ett samverkansavtal vilket kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 april har godkänt. Avtalet syftar till att ge en grund för informationsutbyte och samordning kring etablering av ett öppet fibernät och en öppen s.k. tjänsteplattform där olika leverantörer kan erbjuda bredbandstjänster till boende och verksamheter i kommunen.

Av avtalet framgår att TeliaSonera kommer att bygga, driva och äga fibernätet. Företaget tecknar avtal med kunder och tjänsteleverantörer. TeliaSonera ska tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform som ger samma förutsättningar för alla tjänsteleverantörer. Kommunen kommer inte att ha några avtalsmässiga förpliktelser eller ekonomiska åtaganden rörande utbyggnaden av fibernät.

Parallellt med detta kommer kommunen nu att intensifiera arbetet för att underlätta och stödja bildandet av fiberföreningar utanför tätorterna.

- Det är mycket positivt att vi nu kan ta nästa steg i vår bredbandsutbyggnad, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med TeliaSonera och Skanova i arbetet med att bygga ut fiberinfrastrukturen i Markaryds kommun.

- Det här kommer att bli mycket positivt för kommunens invånare och företag, säger Matz Persson, bredbandssamordnare. Inte minst kommer detta att ge möjligheter för en samtidig utbyggnad av fiber på landsbygden. Det har varit en mycket viktig faktor för kommunen att tillgodose.

Mer information om vad detta kommer att innebära i konkreta termer kommer att lämnas av Telia och Skanova till kommunfullmäktige den 27 april, då även det formella avtalstecknandet sker. I samband härmed kommer pressen att inbjudas till en presentation där Telia, Skanova och kommunen redogör för innehållet i överenskommelsen.

Vill du veta mer om bredband i Markaryds kommun? >> Klicka här

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-04-15
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-05-27