Nya arvodesregler för gode män för ensamkommande barn

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya arvodesregler för gode män för ensamkommande barn i Markaryds kommun.

Staten sänkte den 1 juli 2017 ersättningarna till kommunerna varav en del ska täcka kostnader för god man för ensamkommande barn. De menar att mottagandet av ensamkommande barn ska bekostas av staten och inte av kommunerna. Konsekvensen av sänkningen gör att arvodesnivån för gode män för ensamkommande barn måste sättas ner.

Nya arvodesnivåer
De nya arvodesnivåerna blir mer lika de för övriga godmanskap för äldre och sjuka. Under asyltiden utgår arvode om en schablon på sammanlagt 25 % av ett prisbasbelopp per år. En månad efter beviljat uppehållstillstånd sänks schablonen till sammanlagt 22 % av ett prisbasbelopp per år. Utbetalning sker kvartalsvis.
I och med sänkningarna av arvodet sänks även kraven på de gode männen. Under asyltiden förväntas gode mannen ha kontakt med barnet flera gånger per månad genom personliga besök och/eller flera telefonsamtal varje månad med barnet, anhöriga, boendet, andra stödpersoner och myndigheter.
Efter uppehållstillstånd förväntas gode mannen besöka barnet en gång per månad samt ha telefonkontakt med barnet och/eller boendepersonal någon gång i veckan för att hålla sig uppdaterad om barnets personliga situation.

Extraordinära insatser
Det finns även möjlighet att begära arvode för extraordinära insatser genom en förhöjd schablon eller med ett belopp motsvarande 200 kronor per timme. Exempel på insatser som kan ligga till grund för arvode utöver schablon är då barnet är inblandat i polisutredning, under omprövning av uppehållstillstånd, medicinsk åldersbedömning, är föremål för LVU-placering för ex. missbruk osv. Innan överförmyndaren kan bevilja sådant arvode görs en avstämning med socialtjänsten eller Migrationsverket.

Kostnadsersättning
Ersättning för kostnader i uppdraget kan utgå med 2 % av ett prisbasbelopp per år. Denna ersättning kräver inga kvitton. Bilresor ersätts med Skatteverkets skattefria schablon per mil mot uppvisande av eventuella resor som specificeras på redogörelseblanketten. överförmyndaren har alltid rätt att kontrollera gode mannens uppgivna körsträcka mot valfri karttjänst, samt göra justeringar därefter. Resor med kollektivtrafik ersätts mot uppvisande av kvitto samt eventuell kallelse till mötet (avser ex. möten med Migrationsverket och advokat).

Redogörelse

Uppdraget ska redovisas till överförmyndaren en gång per kvartal. Redogörelsen ska vara överförmyndaren tillhanda senast den 5:e i månaden efter varje kvartal. Om redogörelsen inkommer senare än den 5:e har överförmyndaren rätt att sätta ner arvodet.
För att arvodet ska utbetalas i tid krävs även att redogörelsen är korrekt ifylld (se Så här fyller man i redogörelseblanketten för uppdrag som god man för ensamkommande barn).

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2018-01-18
av Markaryds kommun
Senast uppdaterad 2018-01-18