Tillståndsansökan för Kvarnaholms avloppsverk, Strömsnäsbruk

Tillståndet för Kvarnaholms avloppsverk, där avloppsvattnet från Traryds och Strömsnäsbruks tätorter samt Alandsköps deponi renas behöver uppdateras. I tillståndet från 2010 förutsattes utbyggnad av ett nytt reningssteg samtidigt som befintligt reningsverk skulle renoveras för att klara den då förväntade utbyggnaden av Tovhults golfresort. Tillstånd gavs för en belastning på 9 900 personekvivalenter.

Eftersom utbyggnaden av resort-anläggningen då uteblev och samtidigt som övrig belastning på avloppsverket minskade, så genomfördes enbart renoveringen av den gamla anläggningen. Samtidigt gjordes flera åtgärder i syfte att minska miljöpåverkan på omgivningen, t ex buller- och luktreducerande åtgärder, helrenovering av maskinell utrustning, nybyggnad av rens- och sandfång samt energioptimeringar.

I denna nya ansökan söks tillstånd för en belastning på maximalt 7 000 personekvivalenter för nuvarande avloppsverk. Detta inkluderar även den belastning som kan komma med den planerade utbyggnaden av Tovhults golfresort. Inga ytterligare om- eller utbyggnader är planerade.

Utkast till miljökonsekvensbeskrivning finns på Markaryd kommuns hemsida. Har ni frågor eller vill lämna synpunkter på den nya tillståndsansökan skall ni kontakta VA/Gatuchef Ellenor Olofsson via e-post: ellenor.olofsson@markaryd.se, tel 0433-724 10 eller per brev till Ellenor Olofsson, Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd senast den 6 november 2015.

>> Miljökonsekvensbeskrivning för Kvarnaholms avloppsverk 2015

Andra språk/Other Languages

Artikel skapad 2015-09-21
av Christer Ekstrand
Senast uppdaterad 2015-11-27