Demokrati

Nedan ser du en träfflista med sidor som behandlar ordet ovan. För att läsa efterfrågad information måste ni trycka på respektive rubrik för att läsa mer, samt se rätt höger och vänstermeny.

Elevinflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Ungdomsinskottet

Ungdomsinskottet är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande i Markaryds kommun.

Lagar mm

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

I Kommunallagen anges gränserna för vad kommunerna får göra, på vilket sätt och för vem. Detta kallas den kommunala kompetensen. I kommunallagen fastställs även vilka uppgifter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har samt hur kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska fungera.

Allmänhetens frågestund

Vid några av kommunfullmäktiges sammanträden får kommunens medborgare ställa frågor till fullmäktige. Information om när detta sker kan du läsa om på kommunens hemsida eller i annonser i tidningarna.

Läs mer om allmänhetens frågestund i § 36 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Allmänna val

Valet till kommunfullmäktige sker vart fjärde år - samtidigt med valet till riksdagen och landstingsfullmäktige. Ansvaret för genomförandet av valet i kommuen är valnämnden. Se länk i vänsterspalten.

Resultatet i det senaste valet kan du ta del av genom att klicka här.

Hur kan jag påverka?

Det finns många olika sätt att påverka. Du kan rösta i allmänna val, du kan gå med i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation, du kan delta i debatter, du kan demonstrera, du kan underteckna upprop, du kan skriva insändare, du kan överklaga beslut, du kan arrangera möten osv.

Vem bestämmer i kommunen?

I Sverige bestämmer medborgarna - genom att välja representanter till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Detta kallas representativ demokrati.

Riksdagen styr genom att stifta lagar. En del av kommunernas verksamhet är reglerad i lagar. Exempel på sådana lagar är Kommunallagen, Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen, Skollagen samt Plan och bygglagen.

Andra språk/Other Languages